Przetargi.pl
Poprawa zagospodarowania terenu Przedszkola Publicznego Nr 1 STOKROTKA

Gmina Miasto Mrągowo ogłasza przetarg

 • Adres: 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 74190 00 , fax. 89 7412874
 • Data zamieszczenia: 2015-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Mrągowo
  ul. Królewiecka 60A 60A
  11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 74190 00, fax. 89 7412874
  REGON: 51074342700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mragowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa zagospodarowania terenu Przedszkola Publicznego Nr 1 STOKROTKA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych branży drogowej i elektrycznej polegających na poprawie zagospodarowania terenu Przedszkola Publicznego Nr 1 Stokrotka w Mrągowie zgodnie z: - specyfikacją istotnych warunków zamówienia, - dokumentacją techniczną, - szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, - przedmiarem robót. Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające i wzajemnie wyjaśniające. W przypadku powstania nie dających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym - podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu - jest przede wszystkim projekt budowlany. W następnej kolejności należy opierać się na projekcie wykonawczym (jeśli został opracowany), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót. Powyższe dokumenty należy wykorzystywać do wyceny robót w przypadku, gdy dokument nadrzędny nie zawiera wyjaśnień. Zakres zamówienia: a) branża drogowa - rozbiórka ogrodzenia - 273,90 m, - rozebranie krawężników betonowych - 191,20 m, - rozebranie ław pod krawężniki z betonu - 7,65 m?, - rozebranie betonowych schodów terenowych - 2,47 m?, - rozebranie obrzeży - 22,20 m, - rozebranie murów z kamienia - 0,42 m?, - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - 101,48 m?, - mechaniczne karczowanie pni drzew - 10 szt., - mechaniczne karczowanie krzewów - 10 m?, - przesadzenie róż - 20 szt., - przestawienie wiaty przystankowej - 1 szt., - usunięcie ziemi urodzajnej, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża - 463,50 m?, - ława pod krawężniki betonowa z oporem - 7,0 m?, - wbudowanie krawężnika betonowego - 175,10 m (w tym z odzysku 149 m), - podbudowa z kruszywa łamanego - 361,20 m?, - nawierzchnia z kostki betonowej polbruk - 379,50 m?, - wbudowanie obrzeży betonowych - 24,40 m, - plantowanie i humusowanie skarp z obsianiem - 384 m?, - wykonanie stref bezpieczeństwa pod urządzenia placu zabaw gr. min. 30 cm - 44,80 m?, - wykonanie ogrodzenia panelowego - 413,10 m, - brama stalowa przesuwna - 1 szt., - furtka stalowa - 1 szt., - wykonanie schodów terenowych z kostki brukowej - 11,70 m?, - balustrady schodów terenowych - 16,80 m, - sadzenie drzew (kasztanowiec czerwony) - 5 szt., - znaki drogowe - 4 słupki, 5 tablic, b) branża elektryczna (przebudowa sieci elektroenergetycznej) - kabel YAKXS 4x120 - ok. 155 mb, - kabel YAKXS 4x35 - ok. 86 mb, - osłona SRS 110 - ok. 45 mb, - osłona DVK 110 - ok. 23 mb, - osłona A110PS - ok. 7mb, - osłona SV 75 - 1 szt., - zaciski SL 9.21 - 2 szt., - palczatka termokurczliwa 4-palczasta AK4 25-70 - 1 kpl., - rura termokurczliwa RBG 88,9/17,1 - 1 kpl., - zestaw montażowy ZRM-120 - 4 kpl. Uwagi: a) należy w pierwszej kolejności rozpocząć i zakończyć do 28.08.2015r. roboty związane z przebudową zjazdu i drogi dojazdowej do przedszkola oraz utwardzeniem terenu przy przedszkolu - w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego i koniecznością umożliwienia dojazdu do obiektu, b) rozbiórkę schodów terenowych do przedszkola od ul. Brzozowej można dokonać dopiero po wykonaniu nowych schodów terenowych i po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, c) na każdym etapie inwestycji należy zapewnić bezpieczne dojście do obiektu osobom trzecim, d) strefy bezpieczeństwa pod urządzenia placu zabaw należy wykonać w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, e) przesadzenia róż należy dokonać pod nadzorem Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452141001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Kryterium społeczne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/mragowo_gmina_miejska/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach