Przetargi.pl
Usługa zorganizowania działań w ramach aktywnej integracji dla uczestników projektu Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w gminie Miłakowo - warsztaty wyjazdowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 14-310 Miłakowo, ul. Olsztyńska 16
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 757 83 46 , fax. 89 758 71 61
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Olsztyńska 16 16
  14-310 Miłakowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 757 83 46, fax. 89 758 71 61
  REGON: 51050044600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa zorganizowania działań w ramach aktywnej integracji dla uczestników projektu Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w gminie Miłakowo - warsztaty wyjazdowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania działań w ramach aktywnej integracji dla uczestników projektu Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w gminie Miłakowo, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej , Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 4 DNIOWE WARSZTATY WYJAZDOWE - dla 21 osób oraz umożliwienie monitoringu realizacji zadania przez 1 pracownika MOPS w Miłakowie oraz zapewnienie mu bezpłatnego noclegu wraz z wyżywieniem przez cały okres trwania wyjazdu. Podczas wyjazdu odbędzie się: - Trening umiejętności wychowawczych - prowadzony przez Specjalistkę Pracy Socjalnej (zatrudniona przez MOPS) Przedmiot zamówienia należy zrealizować : woj. lubelskie ( Kazimierz Dolny, Puławy) Ilość dni : 4 dni (3 noclegi) Ilość osób: 21 osób dorosłych plus 1 opiekun z MOPS 1. Dojazd Wykonawca zapewni przejazd grupy klimatyzowanym środkiem transportu: bus/autobus z miejsca wyjazdu na terenie Miłakowa do miejsca zakwaterowani i z powrotem oraz zapewni przejazdy uczestników podczas pobytu do zwiedzanych obiektów. Wykonawca zapewni również miejsce na bagaże dla uczestników. W razie awarii podstawiony zostanie zastępczy środek transportu. Wykonawca odpowiedzialny jest za posiadanie lub wynajem przewoźnika posiadającego wszelkie zezwolenia i licencje na przewóz osób. Zamawiający przewiduje możliwość sprawdzenia pojazdu przez odpowiednie służby pod względem jego stanu technicznego. 2.Ubezpieczenie Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników wyjazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas podróży i pobytu. Wykonawca przedstawi ksero ubezpieczenia poświadczone za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu) i przedstawi Zamawiającemu najpóźniej na 2 dni przed wyjazdem. 3.Obiekt/zakwaterowanie: a) Wykonawca zapewni zakwaterowanie wszystkich uczestników w jednym budynku murowanym pensjonacie/hotelu: w pokojach jedno i dwuosobowych . Teren budynku zamknięty, dozorowany 24h na dobę. b) Pokoje, w których zakwaterowani będą uczestnicy wyjazdu wyposażone będą w TV, Internet, ręczniki a także wodę niegazowaną/gazowaną. c) Pokoje z pełnym węzłem sanitarnym (w pokoju łazienka z wanną lub z prysznicem - ciepła i zimna woda, WC). d) W miejscu zakwaterowania uczestników Wykonawca zapewni im bezpłatny dostęp do siłowni oraz sali wyposażonej w m.in. bilard/ piłkarzyki/ping - pong. e) Wykonawca na terenie obiektu zakwaterowania uczestników zapewni odpowiednio przystosowaną sale do przeprowadzenia warsztatów. Sala musi być wyposażona w odpowiedni sprzęt. 4.Wyżywienie a)Wykonawca zapewni całodzienne wyżywienie dla wszystkich uczestników wyjazdu podczas pobytu tj. śniadanie w formie stołu szwedzkiego, obiadu dwudaniowego z deserem, podwieczorek, kolacja w formie stołu szwedzkiego. b)W dniu przyjazdu wykonawca zapewni uczestnikom obiadokolacje składającą się z dwóch dań + deser. c)W dniu wyjazdu ostatnim posiłkiem będzie obiad . d)Wykonawca zorganizuje na terenie obiektu (miejsca zakwaterowania uczestników) grilla podczas pobytu uczestników. W ramach grilla zobowiązany będzie zapewnić: obsługę oraz odpowiedni sprzęt a także art. spożywcze tj. kiełbaski - 21 szt., karkówka - 21 szt. pierś z kurczaka - 21 szt., pieczywo odpowiednio do wydawanych porcji (chleb, bułki), ketchup, musztardę, napoje ciepłe/zimne, zastawę jednorazową. f)Wykonawca zapewni poczęstunek podczas dyskotek tj. napoje zimne, przekąski: chipsy, paluszki, kanapki koktajlowe, zastawę jednorazową. g)Wykonawca zapewni uczestnikom całodobowy dostęp do napoi ciepłych oraz zimnych. h)Wykonawca zapewni suchy prowiant dla każdego uczestnika podczas podróży powrotnej.(dla każdego uczestnika: 2 kanapki, 2 batony, 1 jabłko, 1 woda niegazowana 0,5l, 1 sok owocowy 330 ml). 5.Opieka grupy/ratownik/opieka medyczna Zapewnienie opieki medycznej pielęgniarka i lekarz na telefon. W nagłych wypadkach zapewnienie przewozu uczestnika/uczestników do szpitala. 6.Atrakcje/wycieczki Podczas pobytu uczestników Wykonawca zapewni 2 wycieczki: 1)Pierwsza wycieczka to zwiedzanie Kazimierza Dolnego wraz z przewodnikiem. 2)Druga wycieczka to i zwiedzanie Sandomierza wraz z przewodnikiem. 3)Wykonawca w ramach wycieczek zapewni przewóz, wszelkie opłaty (bilety, przewodnika) oraz wyżywienie. 4)Wykonawca zorganizuje uczestnikom podczas pobytu co najmniej dwie dyskoteki z oprawą muzyczną w postaci Dj-a wraz z poczęstunkiem. Zamawiający zapewni trenera do przeprowadzenia warsztatów przedsiębiorczości. Termin realizacji: wrzesień 2014 roku (planowany 24 - 27 września 2014r.). Dokładny termin wyjazdu ustalony zostanie z Wykonawcą na etapie podpisywania umowy. Wymagania stawiane wszystkim wykonawcom: 2.Wykonawca zapewni salę szkoleniową i wyposaży w odpowiedni sprzęt i materiały niezbędne do prawidłowej pracy na zajęciach. 3.Pomieszczenia w których odbywać się będą zajęcia z uczestnikami muszą być oznaczone logo POKL, EFS oraz informacjami o realizowanym projekcie w sposób zgodny z dokumentem:Wytyczne w zakresie oznaczania projektów POKL 4.Zapewnić warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie szkolenia. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) i co za tym idzie przetwarzać dane osobowe Uczestników tylko i wyłącznie w celu realizacji niniejszego zamówienia. Po stronie Zamawiającego leży: -rekrutacja Uczestników, -przekazanie ich listy Wykonawcy, -przedstawienie harmonogramu treningu umiejętności wychowawczych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://milakowo-umig.bip-wm.pl/public/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach