Przetargi.pl
Wykonanie cienkich dywaników z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Tadeusza Kościuszki 33A
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 6485468 , fax. 89 644 80 66
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
  ul. Tadeusza Kościuszki 33A 33A
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 6485468, fax. 89 644 80 66
  REGON: 51085456900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie cienkich dywaników z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie cienkich dywaników z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno na drodze powiatowej Nr 1283 N Kisielice - Klimy 500 mb / 2000 m2, na drodze Nr 1295 N Kamieniec - Ulnowo odc. Olbrachtowo - Olbrachtówko 1000 mb / 4500 m2, na drodze Nr 1267 N Wierzbica - Rybno odc. Gutowo - Elgnowo 800 mb / 3800 m2, na drodze Nr 1311 N Iława - Jerzwałd 500 mb / 2500 m2, na drodze Nr 1194 N Zalewo - Miłomłyn odc. Boreczno - Wielowieś 500 mb / 2600 m2, na drodze Nr 1254 N Tuszewo - Zwiniarz odc. Tuszewo - Świniarc 500 mb / 2500 m2 oraz na drodze Nr 1219 N Bramka - Samborowo 500 mb / 2250 m2. Szczegółowy zakres robót stanowi załącznik Nr 8 (kosztorys ofertowy) załączony do SIWZ oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda przedłożenia kosztorysu ofertowego załączonego do SIWZ. Przedmiotowy kosztorys ofertowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi przedstawicielowi zamawiającego zatwierdzony przez organ Zarządzający ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 9000,00 zł; słownie: dziewięć tysięcy złotych. 2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank BGŻ S.A. Oddział w Iławie Nr 65 2030 0045 1110 0000 0167 0730 z adnotacją Wadium na wykonanie cienkich dywaników z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275), Sposób przekazania: poręczenie należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 4. 3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zam. publicznych zawarte w art. 45 i 46. 5. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ilawski/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach