Przetargi.pl
Organizacja drużynowych zawodów wędkarskich Powiat Giżycki - Miasto Alytus w ramach projektu Rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie

Powiat Giżycki ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, Ul. Al. 1 Maja 14
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 428 59 58 , fax. 87 428 55 06
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Giżycki
  Ul. Al. 1 Maja 14 14
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 428 59 58, fax. 87 428 55 06
  REGON: 79067116500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja drużynowych zawodów wędkarskich Powiat Giżycki - Miasto Alytus w ramach projektu Rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji drużynowych zawodów wędkarskich Powiat Giżycki - Miasto Alytus w ramach projektu Rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 552700003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki, www.pzosipo.gizycko.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach