Przetargi.pl
Odbudowa dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z podziałem na dwa zadania Zadanie nr I. Odbudowa drogi powiatowej nr 1447 K Muchówka - Porąbka Iwkowska msc. Wojakowa, w km 9+970-10+300 oraz Porąbka Iwkowska w km 11+160-13+690 . Zadanie nr II. Odbudowa drogi powiatowej nr 1450 K Łęki - Kąty msc. Kąty, Drużków Pusty, Dobrociesz w km 1+060- 3+070

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku ogłasza przetarg

 • Adres: 32-800 Brzesko, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6631221 , fax. 14 6630141
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 6
  32-800 Brzesko, woj. małopolskie
  tel. 14 6631221, fax. 14 6630141
  REGON: 85166524900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:zdp.okay.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z podziałem na dwa zadania Zadanie nr I. Odbudowa drogi powiatowej nr 1447 K Muchówka - Porąbka Iwkowska msc. Wojakowa, w km 9+970-10+300 oraz Porąbka Iwkowska w km 11+160-13+690 . Zadanie nr II. Odbudowa drogi powiatowej nr 1450 K Łęki - Kąty msc. Kąty, Drużków Pusty, Dobrociesz w km 1+060- 3+070
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odbudowa dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z podziałem na dwa zadania Zadanie nr I. Odbudowa drogi powiatowej nr 1447 K Muchówka - Porąbka Iwkowska msc. Wojakowa, w km 9+970-10+300 oraz Porąbka Iwkowska w km 11+160-13+690 . Zadanie nr II. Odbudowa drogi powiatowej nr 1450 K Łęki - Kąty msc. Kąty, Drużków Pusty, Dobrociesz w km 1+060- 3+070 Ogółem długość odcinków dróg do odbudowania : 4,870 km Zakres robót w obejmuje : 1. Mechaniczne wyrównanie nawierzchni bitumicznej masa mineralno-asfaltową średnioziarnistą półścisłą grubości 4 cm 2.Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej ścisłej ( betonu asfaltowego 0/12,8 ) grubości 5 cm 3.Mechaniczne pogłębienie rowów z równoczesnym ścięciem poboczy i oczyszczeniem rur pod zjazdami 4.Mechaniczne ścięcie poboczy o grubości do 10 cm z wyplantowaniem i odwozem gruntu 5.Profilowanie i uzupełnienie poboczy kruszywem łamany, 0/31,5 mm o grubości średnio 7 cm .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zadanie nr I - 12 000,00 zł Zadanie nr II- 8 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.okay.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach