Przetargi.pl
Świadczenie usługi zarządzania i rozliczania projektu pn. Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach realizowanym w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 1 Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego, poprzez pełnienie funkcji koordynatora projektu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-400 Myślenice, ul. Zdrojowa 18
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2720424 w. 106 , fax. 12 2721246
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach
  ul. Zdrojowa 18 18
  32-400 Myślenice, woj. małopolskie
  tel. 12 2720424 w. 106, fax. 12 2721246
  REGON: 00029202000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi zarządzania i rozliczania projektu pn. Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach realizowanym w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 1 Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego, poprzez pełnienie funkcji koordynatora projektu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi zarządzania i rozliczania projektu pn. Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach realizowanym w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 1 Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego, poprzez pełnienie funkcji koordynatora projektu. 2. Celem głównym projektu jest modernizacja istniejących budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach, w celu dostosowania obiektu do obecnych potrzeb i standardów kształcenia zawodowego umożliwiających lepsze przygotowanie do wykonywania zawodu dla szeroko rozumianego sektora turystycznego (branże turystyczne, hotelarskie, gastronomiczne). Działania podejmowane w projekcie obejmują następujący zakres: Modernizacja internatu oraz adaptacja jego części na cele dydaktyczne; Modernizacja budynku szkoły; Adaptacja budynku kotłowni na cele dydaktyczne; Modernizacja stacji transformatorowej; Zagospodarowanie terenu; Zakup wyposażenia szkoły i internatu. 3. Uchwałą nr 124.12 z dnia 09.02.2012r. Zarząd Województwa Małopolskiego umieścił zadania inwestycyjne pn. Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. 4. Uchwałą nr 1245.12 z dnia 16.10.2012r. Zarząd Województwa Małopolskiego określił zasady przygotowania indywidualnego projektu kluczowego Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach w ramach MRPO na lata 2007-2013. 5. Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie złożony został 04.01.2013r. Wartość całego projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie to 15.072.978,97 PLN w tym koszty kwalifikowane wynoszące 14.972.978,97 PLN. 6. Projekt będzie realizowany zgodnie z wytycznymi MRPO. Projektowane dofinansowanie projektu wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowanych i wyniesie 12.727.032,13 PLN. 7. Podział na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane wynika z faktu, iż z kosztorysów wydzielono elementy dotyczące wyłącznie części obiektu, w której realizowana jest działalność dydaktyczna (i związana z dydaktyką) w odniesieniu zarówno do budynku internatu, jak i samej szkoły, a także części, które nie są związane z działalnością dydaktyczną - mieszkania pracowników szkoły w internacie oraz aula i przewiązka w szkole, gdzie incydentalnie pomieszczenia te służą funkcjom innym niż dydaktyczne. 8. Koszty występujących części wspólnych oraz niedających się rozdzielić (dokumentacja, SW, nadzory, zarządzanie) zostały przyporządkowane jako kwalifikowane i niekwalifikowane w odpowiedniej proporcji. Elementy projektu związane wyłącznie z częścią dydaktyczną oraz wyposażenie dydaktyczne, a także promocja unijnego źródła finansowania zostały w całości zaliczone do kosztów kwalifikowanych. 9. Świadczenie usługi zarządzania i rozliczania projektu poprzez pełnienie funkcji koordynatora projektu obejmuje m.in.: obsługę, prowadzenie, rozliczanie oraz nadzór nad prawidłową realizacją projektu, zgodnie z wymogami MRPO na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1, Działanie 1.1 oraz obowiązującymi przepisami prawa; nadzór nad terminowym i zgodnym z budżetem projektu i harmonogramem wydatkowaniem środków finansowych; sygnalizowanie ewentualnych odstępstw Zamawiającemu; bieżące nadzorowanie i ewentualne korygowanie harmonogramu prac w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym; przygotowywanie wniosków o płatność, sprawozdań okresowych i końcowych w ramach umowy o udzielenie dotacji na podstawie umowy o dofinansowanie projektu; przekazywaniu sprawozdań w wyznaczonych terminach Instytucji Zarządzającej; przygotowanie części finansowej wniosków o płatność wraz z załącznikami, w tym: przygotowywanie zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki za dany okres rozliczeniowy, opisywanie faktur, przygotowywanie miesięcznych zestawień dotyczących wydatkowanych środków, przygotowywanie harmonogramów płatności na kolejne okresy rozliczeniowe i inne wynikające z umowy o dofinansowanie projektu; przygotowanie części rzeczowej wniosków o płatność; nadzór nad zgodnością harmonogramu z rzeczywistą realizacją projektu; współpracę z Inwestorem zastępczym (inspektorem nadzoru) oraz służbami finansującymi projekt; uczestniczenie w naradach roboczych na budowie, albo w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia takiej konieczności i w uzgodnionym wcześniej terminie; udział w kontrolach prowadzonych przez uprawnione instytucje na miejscu realizacji projektu (m.in. UKS, Departament Funduszy Europejskich); wprowadzanie wszelkich zmian do projektu wynikających z aktualnego statusu projektu wraz z wprowadzaniem wszelkich zmian do dokumentów wymaganych przez Instytucję Zarządzającą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 794200004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium na poczet niniejszego postępowania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zsp.edu.pl/index.php/szkola/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach