Przetargi.pl
Odbudowa dróg gminnych: Pławna Styrki w Pławnej , Zborowice Siedliska w Zborowicach, Falkowa - Bruśnik w Falkowej przez wykonanie nawierzchni asfaltowej

Urząd Gminy w Ciężkowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6510051 , fax. 14 6510944
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Ciężkowicach
  ul. Tysiąclecia 19 19
  33-190 Ciężkowice, woj. małopolskie
  tel. 14 6510051, fax. 14 6510944
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ug@ciezkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa dróg gminnych: Pławna Styrki w Pławnej , Zborowice Siedliska w Zborowicach, Falkowa - Bruśnik w Falkowej przez wykonanie nawierzchni asfaltowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbudowa dróg w miejscowościach : Pławna, Falkowa, Zborowice przez wykonanie nawierzchni asfaltowej. Roboty polegają na wyczyszczeniu istniejącej nawierzchni, skropieniu emulsją, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo żwirowej gr. 3 cm, skropieniu emulsją oraz położeniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej grysowo - żwirowej grubości gr. 3 cm po zagęszczeniu mechanicznym. Zakres robót obejmuje: -droga Pławna - Styrki w Pławnej na łącznej powierzchni 2750 m2 (dł. 550 mb szer. 5,00 m) -droga Falkowa - Bruśnik w Falkowej na łącznej powierzchni 120 m2 (dł. 400 mb szer 3,00 m) -droga Zborowice - Siedliska w Zborowicach na łącznej powierzchni 2000 m2 (dł. 400 mb szer 5,00 m).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrotamalopolski.pl/BIP/ciezkowice
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach