Przetargi.pl
Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Tuliszków

Gmina i Miasto Tuliszków ogłasza przetarg

 • Adres: 62-740 Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2793116 , fax. 063 2892105
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Tuliszków
  Plac Powstańców Styczniowych 1 1
  62-740 Tuliszków, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2793116, fax. 063 2892105
  REGON: 00052957400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuliszkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Tuliszków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pod nazwą Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszakłaych na terenie gminy Tuliszków 2.Przedmiotem zamówienia jest odbieranie wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz odpadów komunalnych w ilości zadeklarowanej z nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Tuliszków, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017 oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Tuliszków. 3.Odpady komunalne odbierane z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw - Orli Staw 2, 62-834 Ceków, woj. wielkopolskie, zwanym dalej RIPOK 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 87 8530 0000 0900 0130 2000 0007 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie w pok. 6 KASA lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tuliszkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach