Przetargi.pl
wykonanie wzorcowych kursów b-learningowych i e-learningowych w ramach programu szkolenia Służby Więziennej - nr sprawy 6/nmf/14

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 193-195
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 766 96 42/43
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu
  ul. Wrocławska 193-195
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 062 766 96 42/43
  REGON: 00032034800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: ośrodek szkolenia Służby Więziennej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie wzorcowych kursów b-learningowych i e-learningowych w ramach programu szkolenia Służby Więziennej - nr sprawy 6/nmf/14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie - wykonanie wzorcowych kursów b-learningowych i e-learningowych w ramach programu szkolenia Służby Więziennej realizowane jest w związku z realizacją projektu predefiniowanego nr 143/2013 Wzmocnienie sprzętowe i modernizacja systemu kształcenia kadry Służby Więziennej w ramach szkół resortowych w ramach w ramach Programu PL-17 Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i produkcja 11 kursów e-learningowych na platformie kształcenia na odległość zamawiającego. Zamawiający posiada platformę edukacyjną Moodle 2.5.1. Kursy muszą w pełni wykorzystywać narzędzia, aktywności dostępne w ramach działającej platformy. Zamawiający dopuszcza możliwość zainstalowania nowych narzędzi w ramach istniejącej platformy, ale tylko w sytuacji, gdy są one rozwijane na licencji GPL/opensource. Kursy powinny umożliwiać komunikację zarówno na poziomie asynchronicznym (forum, FAQ, wiadomość e-mail), jak i synchronicznym (komunikator, chat) wraz z możliwością przekazu audio. Każdy z kursów powinien zawierać ankietę oceniającą poziom satysfakcji uczestnika z odbytego szkolenia. W ramach zamówienia dla każdego kursu wyróżnia się: 1) opracowanie projektu metodycznego i projektu technicznego kursu e-learningowego, 2) produkcję kursu, 3) korektę i redakcję językową materiałów kursu e-learningowego, 4) przetestowanie kursu e-learningowego, 5) implementację kursu e-learningowego na platformie zamawiającego. Treści dydaktyczne obejmujące zakres tematyczny kursu zostaną przygotowane przez Wykonawcę w oparciu o materiał dostarczony przez Zamawiającego. Autorami treści są pracownicy Zamawiającego. Wszelkie treści i elementy kursu przygotowane przez Wykonawcę będą wymagać akceptacji Zamawiającego. Tworzone kursy skierowane są do funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w ramach szkolenia wstępnego, zawodowego i doskonalenia zawodowego. Każdy przedmiot zamówienia powinien być oznaczony zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, dostępnymi na stronach: http://www.eog.gov.pl/dokumenty/informacja_i_promocja/strony/default.aspx. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 804200004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość kursu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach