Przetargi.pl
NA UDZIELENIE KREDYTU W WYSOKOŚCI 550.000,00 PLN DLA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

Gmina Chrzypsko Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 15
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 2951011 w. 26, 23 , fax. 61 2951011
 • Data zamieszczenia: 2012-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chrzypsko Wielkie
  ul. Główna 15 15
  64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie
  tel. 61 2951011 w. 26, 23, fax. 61 2951011
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrzypsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  NA UDZIELENIE KREDYTU W WYSOKOŚCI 550.000,00 PLN DLA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 550.000,00 PLN ( słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji gminnych: Kredyt na sfinansowanie części wydatków w ramach inwestycji Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 w Chrzypsku Wielkim w kwocie 300 000,00 zł z jednoroczną karencją i okresem spłaty 6 lat. Kredyt na sfinansowanie części wydatków w ramach inwestycji Poprawa atrakcyjności miejscowości poprzez remont budynku gminnego domu kultury w Chrzypsku Wielkim w kwocie 150 000,00 zł z jednoroczną karencją i okresem spłaty 6 lat.Kredyt na sfinansowanie części wydatków w ramach inwestycji Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb : Orle Wielkie, Mylin, Białcz w Chrzypsku Wielkim w kwocie 100 000,00 zł z jednoroczną karencją i okresem spłaty 6 lat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 72 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chrzypsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach