Przetargi.pl
Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 122.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Remont świetlic wiejskich w gminie Perzów wraz z utworzeniem miejsc do grillowania

Gmina Perzów ogłasza przetarg

 • Adres: 63-642 Perzów, 78
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-62 78 61 060 , fax. 0-62 78 61 509
 • Data zamieszczenia: 2011-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Perzów
  78 78
  63-642 Perzów, woj. wielkopolskie
  tel. 0-62 78 61 060, fax. 0-62 78 61 509
  REGON: 25085520000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: httpperzow.nowoczesnagmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 122.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Remont świetlic wiejskich w gminie Perzów wraz z utworzeniem miejsc do grillowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zmówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 122.000,00 zł na okres 5 lat, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Remont świetlic wiejskich w gminie Perzów wraz z utworzeniem miejsc do grillowania. Inwestycja obejmuje wykonanie remontu świetlic oraz wykonanie trzech altan do grillowania. Inwestycja wykonania remontu świetlic znajduje się na etapie realizacji umowy z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą. Inwestycja budowy trzech altan do grillowania znajduje się na etapie przed ogłoszeniem przetargu na wyłonienie Wykonawcy. Określenie zakresu zamówienia 1.1Okres kredytowania: lata 2012-2016. 1.2 Spłaty rat kapitałowych kwartalnie- począwszy od dnia 20 marca 2012r. w równych ratach kapitałowych po 6.100,00 zł każda (zawsze dwudziestego dnia : marca, czerwca, września, grudnia). Zakończenie spłaty: 20.12.2016r. (uwaga: - ustalenie innego dnia miesiąca jest możliwe do dwustronnego ustalenia z wykonawcą którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza).1.3 Odsetki od kredytu podlegają spłacie w okresach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca stycznia 2012r. 1.4 Przewidywany termin uruchomienia kredytu w dwóch transzach: pierwsza transza w terminie 05.10.2011r. przewidywana kwota pierwszej transzy 82.000,00 zł ( dotyczy wykonania remontu świetlic), druga transza zostanie uruchomiona po wykonaniu trzech altan przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu, przewiduje się termin uruchomienia drugiej transzy - około 10 grudnia 2011r. kwota drugiej transzy 40.000,00 zł Podany termin transzy może ulec korekcie na etapie podpisywania umowy. 1.5 Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji kredytu w niepełnej wysokości bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych. 1.6 Zamawiający zastrzega sobie możliwość refinansowania wydatków poniesionych na zadanie. 1.7 Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu - bez jakichkolwiek prowizji, kar czy dodatkowych obciążeń dla kredytobiorcy wysokości (choć raczej nie wystąpi taki przypadek). 1.8 Sposób zabezpieczenia kredytu weksel In blanco z deklaracją wekslową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: httpperzow.nowoczesnagmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach