Przetargi.pl
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU ZWIAZANEGO Z DEFICYTEM BUDŻETU

Miasto i Gmina Gołańcz ogłasza przetarg

 • Adres: 62-130 Gołańcz, ul. Dr P. Kowalika 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2615911 , fax. (067) 261 59 11
 • Data zamieszczenia: 2011-07-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Gołańcz
  ul. Dr P. Kowalika 2 2
  62-130 Gołańcz, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2615911, fax. (067) 261 59 11
  REGON: 00052830900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.golancz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU ZWIAZANEGO Z DEFICYTEM BUDŻETU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu o następujących parametrach: Charakterystyka kredytu 1. Kredyt w wysokości 3.155.037,00 zł PLN (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści siedem złotych 00/100) 2. okres kredytowania - kredytobiorca zobowiązuje się na spłatę kredytu wraz z odsetkami do dnia 31 maja 2022 roku 3. okres karencji - do 30.10.2012 roku. 4. początek spłaty kapitału - 31.10.2012 rok 5. Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w n/w ratach: Data Rata kapitału Razem poszczególne lata 1. 2012-10-31 86 809,00 86 809,00 2. 2013-07-31 2 000,00 2 000,00 3. 2014-10-31 31 000,00 31 000,00 4. 2015-09-30 60 000,00 5. 2015-11-30 60 000,00 120 000,00 6. 2016-10-31 110 000,00 110 000,00 7. 2017-03-31 100 000,00 8. 2017-09-30 100 000,00 9. 2017-11-30 86 712,00 286 712,00 10. 2018-03-31 100 000,00 11. 2018-06-30 100 000,00 12. 2018-09-30 234 873,00 13. 2018-11-30 130 000,00 564 873,00 14. 2019-05-31 200 000,00 15. 2019-09-30 200 000,00 16. 2019-11-30 204 127,00 604 127,00 17. 2020-05-31 250 000,00 18. 2020-09-30 200 000,00 450 000,00 19. 2021-05-31 300 000,00 20. 2021-09-30 340 689,00 640 689,00 21. 2022-05-31 258 827,00 258 827,00 RAZEM 3 155 037,00 6. Odsetki naliczane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych od aktualnego stanu zadłużenia. 7. Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego nastąpi do 2 dni roboczych po podpisaniu umowy kredytowej jednak nie później niż do dnia 31.12.2011 roku 8. Forma zabezpieczenie kredytu: weksel In blanco. 9. Koszty obsługi kredytu, cenę oferowaną Co stanowią: 1) prowizja przygotowawcza: zamawiający nie dopuszcza zastosowania przez banki uczestniczące w postępowaniu, zwane dalej wykonawcami pobierania prowizji przygotowawczej (Pp) . 2) oprocentowanie kredytu: a. kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej jako suma stawki WIBOR 1M i marży Banku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysiecy 00/100) 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: W Pałuckim Banku Spółdzielczym Oddział w Gołańczy Nr rachunku: 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 12. Kopię dokumentu wadium, lub kopię wpłaty należy dołączyć do oferty. 6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.golancz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach