Przetargi.pl
ZP.PN. 14/11 Udzielenie kredytu inwestycyjnego.

Urząd Gminy Sieroszewice ogłasza przetarg

 • Adres: 63-405 Sieroszewice, ul. Ostrowska 65
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7396076 , fax. 062 7396456
 • Data zamieszczenia: 2011-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Sieroszewice
  ul. Ostrowska 65 65
  63-405 Sieroszewice, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7396076, fax. 062 7396456
  REGON: 00054625900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sieroszewice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP.PN. 14/11 Udzielenie kredytu inwestycyjnego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie wydatków majątkowych w 2011r. w kwocie 472.523,00 zł (słownie: czterystasiedemdziesiątdwatysiącepięćsetdwadzieściatrzy zł 00/100) 1.1. oprocentowanie kredytu: WIBOR 3 - miesięczny plus stała marża banku 1.2. okres kredytowania: od dnia podpisania umowy i uruchomienia kredytu do 31.12.2014r. 1.3. termin spłaty kredytu: od 01-01-2012r. do 31-12-2014r. w równych ratach kwartalnych 1.4. spłata odsetek: w okresie kwartalnym, liczonych na podstawie WIBOR-u z dnia 20 ostatniego miesiąca kwartału okresu odsetkowego, płaconych do 5 dnia roboczego po okresie odsetkowym, na podstawie noty obciążeniowej banku. 1.5. uruchomienie kredytu nastąpi poprzez złożenie polecenia przelewu, 1.6. zabezpieczeniem ze strony kredytobiorcy będzie weksel In blanko wraz z deklaracją wekslową
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sieroszewice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach