Przetargi.pl
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO w kwocie 1.528.000,00 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Lwówek na 2011r.

Gmina Lwówek ogłasza przetarg

 • Adres: 64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4414024 , fax. 061 4414212
 • Data zamieszczenia: 2011-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lwówek
  ul. Ratuszowa 2 2
  64-310 Lwówek, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4414024, fax. 061 4414212
  REGON: 00053041300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowek.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO w kwocie 1.528.000,00 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Lwówek na 2011r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 1.528.000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Lwówek na 2011r. 2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 66.13.00.00-0 usługi udzielania kredytu. 3. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: a) kwota kredytu 1.528.000,00 zł słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100 b) okres kredytowania: od dnia 01 grudnia 2011r. do 31 grudnia 2020r. c) postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego w dniu 01 grudnia 2011r. d) spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w okresach kwartalnych, w terminach określonych w umowie, w różnych ratach kwartalnych, z karencją spłaty pierwszej raty kapitałowej na dzień 30 marzec 2013r. - I rata płatna 31 marzec 2013r. e) spłata odsetek będzie następowała w terminach kwartalnych określonych w umowie, z karencją spłaty pierwszych rat odsetkowych na dzień 30 marca 2012r. - I rata płatna 31 marzec 2012r. f) koszty obsługi kredytu (cena ofertowa) stanowią: - prowizja (opłaty, marża i inne świadczenia stanowiące zysk Wykonawcy), - oprocentowanie kredytu, g) oprocentowanie będzie zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o miesięczny wskaźnik średniego oprocentowania depozytów bankowych WIBOR 1M, powiększony o marżę (mz) Banku, która będzie stała w okresie kredytowania ( obowiązywania umowy). h) kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż prowizja banku określona w ofercie Wykonawcy. i) kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. j) zamawiający dopuszcza refinansowanie kredytu ze środków unijnych. 4. Termin udzielenia kredytu 01 grudnia 2011r. 5. Do wyliczenia ceny kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M. ogłoszoną w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 04 listopada 2011r. (data wydania gazety). W przypadku ogłoszenia dwóch wartości stawek należy przyjąć stawkę wyższą; w przypadku braku stawek w danym dniu należy przyjąć stawkę z dnia poprzedzającego tj. 03 listopada 2011r. 6. Proponowany przez Zamawiającego harmonogram spłat rat kapitałowych: 2013r. - 4 raty po 5.000,00zł, 2014r. - 4 raty po 7.000,00zł, 2015r. - 4 raty po 32.500,00zł, 2016r. - 4 raty po 37.500,00zł, 2017r. - 4 raty po 50.000,00zł, 2018r. - 4 raty po 50.000,00zł, 2019r. - 4 raty po 75.000,00zł, 2020r. - 4 raty po 125.000,00zł. (odniesienie dla Wykonawcy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w tym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lwowek.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach