Przetargi.pl
Usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego dla Gminy Gniezno.

Urząd Gminy w Gnieźnie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, Al. Reymonta 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4245750 , fax. 061 4245751
 • Data zamieszczenia: 2013-03-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Gnieźnie
  Al. Reymonta 2 2
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4245750, fax. 061 4245751
  REGON: 00053579300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.urzadgminy.gniezno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego dla Gminy Gniezno.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego dla Gminy Gniezno (nominowanego w PLN) w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na : zakup budynku biurowego dwukondygnacyjnego wraz z budynkiem garażowym. Okres kredytowania ustala się do dnia 31.12.2019r. Karencja w spłacie kapitału do dnia 31-12-2013 r. Spłata rat kredytu następować będzie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Harmonogram spłat rat kredytu : Do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od I-2014 r. 2014r -11 rat po 8.500,-12 rata 6.500,- 2015r -11 rat po 8.500,-12 rata 6.500,- 2016r -11 rat po 17.000,-12 rata 13.000,- 2017r -11 rat po 17.000,-12 rata 13.000,- 2018r -11 rat po 17.000,-12 rata 13.000,- 2019 r -11 rat po 17.000,-12 rata 13.000,- Spłata odsetek w okresach miesięcznych. Oprocentowanie - oprocentowanie wykorzystanego kredytu naliczane według zmiennej stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedniego plus marża banku w okresie obowiązywania umowy. Zabezpieczenie prawne należności z tytułu udzielonego kredytu : weksel własny In. blanco ( bez protestu ). Kwota kredytu zostanie przedstawiona do dyspozycji Zamawiającego w całości na dzień 25 marca 2013 r. Dla potrzeb obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć stawkę bazową oprocentowania według średniej arytmetycznej stawki WIBOR 1M za miesiąc styczeń 2013 r. plus marża bankowa. W przypadku spłaty części lub całości kredytu w trakcie miesiąca odsetki będą naliczane w oparciu o faktyczny czas korzystania z kapitału kredytu i płatne będą w ostatnim dniu roboczym miesiąca. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się że rok liczy 365 dni. Dla potrzeb obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku - 365 lub 366. Spłata odsetek w okresie karencji tj. od chwili wypłaty pierwszej transzy kredytu do czasu spłaty pierwszej raty płatne będą do 30 każdego miesiąca. Pozostałe wg harmonogramu spłat przygotowanego przez Bank, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu. Kredyt będzie uruchomiony w jednej transzy. Zamawiający ustala prognozowany termin wykorzystania kredytu do dnia 30-03-2013 r. Dla potrzeb obliczenia ceny ofertowej przyjmuje się jednorazową wypłatę kwoty kredytu w dniu 30-03-2013 r. Wykonawca zobowiązuje się do postawienia do dyspozycji zamawiającego pełnej kwoty kredytu w następnym dniu roboczym po podpisaniu umowy. Zamawiający dopuszcza pobieranie prowizji przez wykonawcę tylko od przyznanego kredytu. Koszty wynikające z obsługi kredytu zamawiający pokrywa tylko do wysokości prowizji określonej w poprzednim ustępie i odsetek od uruchomionego kredytu. Wszystkie czynności wykonywane przy obsłudze kredytu przez wykonawcę są bezpłatne dla zamawiającego. Zabezpieczenie kredytu - weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji z umowy kredytowej. Miejsce wykonania zamówienia - Gmina Gniezno.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach