Przetargi.pl
Budowa oświetlenia drogowego w m. Dolaszewo ul. Wierzbowa i Topolowa

Gmina Szydłowo ogłasza przetarg

 • Adres: 64-930 Szydłowo, Jaraczewo 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 211 55 21 , fax. 67 211 55 21
 • Data zamieszczenia: 2012-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szydłowo
  Jaraczewo 2 2
  64-930 Szydłowo, woj. wielkopolskie
  tel. 67 211 55 21, fax. 67 211 55 21
  REGON: 57079124700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szydlowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia drogowego w m. Dolaszewo ul. Wierzbowa i Topolowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa oświetlenia drogowego w m. Dolaszewo ul. Wierzbowa i Topolowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453161109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szydlowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach