Przetargi.pl
Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Morawica

Miasto i Gmina Morawica ogłasza przetarg

 • Adres: 26-026 Morawica, Spacerowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 114 691
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Morawica
  Spacerowa 7
  26-026 Morawica, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 114 691
  REGON: 55068600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.morawica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Morawica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Morawica” 1. W ramach realizacji zadania należy zaprojektować i wykonać roboty budowlane polegające na modernizacji sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie Morawica tj: 1.1. Modernizacja 4-ch sieciowych pompowni ścieków 1.2. Renowacja 120 szt studni kanalizacyjnych 1.3. Budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach hydroforni 1.4. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie zapotrzebowaniem w wodę i odprowadzanie ścieków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 50000

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach