Przetargi.pl
Wykonanie systemu monitoringu, alarmu i nagłośnienia w Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie

Powiat Opatowski w Opatowie ogłasza przetarg

 • Adres: 27500 Opatów, Ul. Henryka Sienkiewicza
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 86 84 723 , fax. 15 86 84 721
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opatowski w Opatowie
  Ul. Henryka Sienkiewicza 17
  27500 Opatów, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 86 84 723, fax. 15 86 84 721
  REGON: 83040921200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.opatow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie systemu monitoringu, alarmu i nagłośnienia w Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania dla potrzeb Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie w Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie ul. Plac Obrońców Pokoju 18 systemu monitoringu wizyjnego CCTV, alarmu i nagłośnienia. Podziemna Trasa Turystyczna zlokalizowana jest na działce 2035 w centralnej części miasta Opatowa, w pobliżu Ratusza Miejskiego, Bramy Warszawskiej, Kolegiaty Św. Marcina – jednych z największych zabytków regionu. Jej długość wynosi obecnie blisko 402 m, a dla turystów udostępniona jest trasa 335-metrowa, w której skład wchodzi łącznie 46 komór i korytarzy biegnących pod rynkiem na trzech poziomach; najniższy poziom sięga do głębokości 14,5 m. Na całej trasie panuje stała temperatura w granicach 6 - 12C, zaś wilgotność powietrza wynosi 70%. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51310000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 17.1 Wadium w wysokości: 2000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych) 17.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 17.2.1. pieniądzu, 17.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 17.2.3. gwarancjach bankowych; 17.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 17.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 17.3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało wniesione w formie nie pieniężnej. 17.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach Odział ł w Opatowie o numerze 54 8493 0004 0120 0000 5018 0008 Wykonanie systemu monitoringu, alarmu i nagłośnienia w Podziemnej Trasie Turystyczne w Opatowie
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną