Przetargi.pl
„Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Dwikozy”

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu ogłasza przetarg

 • Adres: 27-650 Samborzec, -
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 832 04 06 , fax. 15 832 04 06
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu
  - 199
  27-650 Samborzec, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 832 04 06, fax. 15 832 04 06
  REGON: 830413998
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdp-sandomierz.info/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Dwikozy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę dróg powiatowych w zakres których wchodzi: - wzmocnienie nawierzchni bitumicznych, - budowa chodników, -umocnienie rowów. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania: Zadanie nr 1 : 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0756 T w miejscowości Kamień Łukawski”. 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0751T w miejscowości Góry Wysokie i Gałkowice”. 3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0756T w miejscowości Mściów”. Zadanie nr 2: 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0754 T Słupcza- Dwikozy w miejscowości Dwikozy”. 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0751T Gałkowice- Dwikozy w miejscowości Góry Wysokie ”. 3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 756 T Rzeczyca Mokra – Mściów- Sandomierz w miejscowości Mściów ”. 4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0757 T Gierlachów- Nowy Kamień w miejscowości Nowy Kamień ”. Zadanie nr 3: Przebudowa drogi powiatowej nr 0756 T Rzeczyca Mokra- Mściów- Sandomierz w miejscowości Kamień Łukawski – chodnik.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie . Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 1 SIWZ. Kosztorysy ofertowe. Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.2 (załącznik nr 3 i 4 SIWZ) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach