Przetargi.pl
Dostawa testów ELISA, wraz z płuczką mikropłytek

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 26060 Chęciny, Czerwona Góra
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 465 240 , fax. 413465567
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
  Czerwona Góra 10
  26060 Chęciny, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 465 240, fax. 413465567
  REGON: 29621300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czerwonagora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa testów ELISA, wraz z płuczką mikropłytek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa testów ELISA, wraz z płuczką mikropłytek, zestawem komputerowym z dedykowanym oprogramowaniem do analizy wyników i drukarką. Poniżej 221 000 EURO.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium 1 000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje/nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach