Przetargi.pl
Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0548T Charbinowice – Czyżowice – dr. pow. Nr 0551T od km 2+632 do km 3+672” Zadanie nr 2 „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0519T Bugaj – Miławczyce – Michałowice od km 1+750 do km 2+850”

Powiat Kazimierski ogłasza przetarg

 • Adres: 28-500 Kazimierza Wielka, Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. (41)3502312 , fax. (41)3502313
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kazimierski
  Tadeusza Kościuszki 12
  28-500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie
  tel. (41)3502312, fax. (41)3502313
  REGON: 291009455
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.kazimierzaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0548T Charbinowice – Czyżowice – dr. pow. Nr 0551T od km 2+632 do km 3+672” Zadanie nr 2 „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0519T Bugaj – Miławczyce – Michałowice od km 1+750 do km 2+850”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 0548T Charbinowice – Czyżowice – dr. pow. Nr 0551T od km 2+632 do km 3+672” Zakres realizowanej inwestycji obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze Mechaniczna ścinka poboczy , grubość warstwy śr. 15cm odwóz na odległość do 5 km, - 229,28 m3. 2. Jezdnia Nawierzchnie z AC 16 W50/70, grubość po zagęszczeniu 4 cm – 5252,0 m2. Nawierzchnie z AC 11 S50/70, grubość po zagęszczeniu 4 cm – 5200,0 m2. 3. Pobocze i zjazdy Umocnienie poboczy materiałem z kruszyw łamanych, frakcji 0/31,5 warstwa po zagęszczeniu 10 cm – 1528,50 m2. Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5mm , warstwa po zagęszczeniu śr.20 cm – 15,0 m2. 4. Zatoka postojowa Nawierzchnie z AC 11 S50/70, grubość po zagęszczeniu 6 cm.– 110,0 m2. Zadanie nr 2 - „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0519T Bugaj – Miławczyce – Michałowice od km 1+750 do km 2+850 ” Zakres realizowanej inwestycji obejmuje: 1. Podbudowa i nawierzchnia jezdni Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny – 3286,0 m2. Podbudowy z kruszyw łamanych, frakcji 0/63 warstwa dolna po zagęszczeniu 20 cm – 3286,0 m2. Podbudowy z kruszyw łamanych, frakcji 0/31,5 warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm – 3286,0 m2. Nawierzchnie z AC 16 W50/70, grubość po zagęszczeniu 4 cm – 3286,0 m2. Nawierzchnie z AC 11 S50/70, grubość po zagęszczeniu 4 cm – 3286,0 m2. 2. Pobocza - podbudowa i nawierzchnia Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny – 1260,0 m2. Podbudowy z kruszyw łamanych, frakcji 0/63 warstwa dolna po zagęszczeniu 20 cm – 1178,0 m2. Podbudowy z kruszyw łamanych, frakcji 0/31,5 warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm – 1109,0 m2. Nawierzchnie z AC 16 W50/70, grubość po zagęszczeniu 4 cm – 820,0 m2. Nawierzchnie z AC 11 S50/70, grubość po zagęszczeniu 4 cm – 820,0 m2. 3. Zjazdy Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, - 235,0 m2. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm - 235,0 m2. 4. Odwodnienie Ścieki z prefabrykowanych elementów na ławie betonowej - prefabrykaty betonowe 50x30x15 cm wg KPED karta nr 01.03 wraz z robotami ziemnymi – 162,50 mb. 5. Elementy bezpieczeństwa ruchu Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 70 mm – 4 szt. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne – 4 szt. 6. Mijanka Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny –60,0 m2. Podbudowy z kruszyw łamanych, frakcji 0/63 warstwa dolna po zagęszczeniu 20 cm – 60,0 m2. Podbudowy z kruszyw łamanych, frakcji 0/31,5 warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm – 60,0 m2. Nawierzchnie z AC 16 W50/70, grubość po zagęszczeniu 4 cm – 60,0 m2. Nawierzchnie z AC 11 S50/70, grubość po zagęszczeniu 4 cm – 60,0 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: Zadanie 1: 11 000,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych) Zadanie 2: 14 000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie założeniami w pkt. 9,3 SIWZ - Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach