Przetargi.pl
Modernizacja krytej pływalni w Ropczycach - Rozbudowa i przebudowa budynku krytej pływalni w Ropczycach - II etap

Gmina Ropczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1/30
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (017) 2210550 , fax. (017) 2210555
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ropczyce
  ul. Krisego 1/30 1/30
  39-100 Ropczyce, woj. podkarpackie
  tel. (017) 2210550, fax. (017) 2210555
  REGON: 00052472000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropczyce.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja krytej pływalni w Ropczycach - Rozbudowa i przebudowa budynku krytej pływalni w Ropczycach - II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia pn. Modernizacja krytej pływalni w Ropczycach - Rozbudowa i przebudowa budynku krytej pływalni - II etap jest wykonanie robót wykończeniowych, instalacji wewnętrznych oraz zespołu saun i urządzeń SPA w rozbudowanej części budynku krytej pływalni wraz z przebudową obecnego pomieszczenia magazynu sprzętu sportowego, który zostanie włączony w strefę saun, przy ul. Konarskiego 6 w miejscowości Ropczyce gm. Ropczyce na działce nr ewid. 425/6 i 438/10. 2. Zamówienie obejmuje wykonanie robót w zakresie i rodzaju określonym w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, w projektach budowlanych i wykonawczych stanowiących załącznik Nr 2 do SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik Nr 3 do SIWZ, w tym wykonanie m.in. następujących robót, w sposób niżej opisany: 2.1 wykonanie warstw podłogowych na gruncie: - chudy beton o gr. 15 cm, - masa uszczelniająca na zagruntowanym podłożu, - 1×folia PE o gr. 0,2 mm, - polistyren ekstrudowany gr. 10 cm, - 1×folia PE o gr. 0,2 mm, - płyta styropianowa o gr. 3 cm z folią aluminiową, - wylewka cementowa z plastyfikatorem o gr. 6,5 cm zbrojona siatka o wymiarach 10×10×6mm, - izolacja przeciwwodna na zagruntowanym podłożu w dwóch warstwach wraz z wtopieniem taśm dylatacyjnych na wszystkich dylatacjach, - płytki gresowe lub mozaika gresowa antypoślizgowa na elastycznym kleju zgodnie z opisem wykończenia posadzek (płytki oraz mozaika powinna należeć do grupy produktowej BIa, o chłonności wodą poniżej 0,1%, płytka posadzkowa powinna mieć klasę antypoślizgu minimum C i R12 na mokro oraz C i R11 na sucho). Płytki oraz mozaika zaspoinowana fugą epoksydową. 2.2 wykonanie sufitów podwieszanych we wszystkich pomieszczeniach, w tym: - w pomieszczeniach oznaczonych 1 oraz od 02 do 10 płyty cementowe wodoodporne, zbrojone siatką z włókna szklanego, w pom. nr 11 sufit kasetonowy o podwyższonej odporności na wilgoć, o wymiarach 60×60 cm, - sufity malowane farbą chroniąca przed grzybami i pleśniami w kolorze wg. dokumentacji, 2.3 wykonanie tynków ścian, sufitów, ościeży - tynk cem.-wap. kat. III, 2.4 wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej na zagruntowanym podłożu w dwóch warstwach ( we wszystkich pomieszczeniach ) 2.5 wykonanie okładzin ściennych, słupów, ościeży płytkami, mozaiką lub płytami HPL we wszystkich pomieszczeniach oprócz pom. 11 - ściany malowane farbami chroniącymi przed grzybami i pleśniami w kolorze wg. dokumentacji (płytki, mozaika powinna należeć do grupy produktowej BIa, o chłonności wodą poniżej 0,1%, zaspoinowana fugą epoksydową), 2.6 wykonanie cokolika o wysokości 10 cm w pom. nr 11, 2.7 wykonanie ścianki działowej między pom. nr 11 i 10 wraz z obsadzeniem drzwi D4P (drzwi dostarczone przez Zamawiającego), 2.8 w pom. nr 07 należy skuć istniejącą wylewkę cementową oraz wykonać nową o gr. 6,5 cm z plastyfikatorem, zbrojona siatką o wymiarach 10×10×6mm, 2.9 wykonanie instalacji wod.-kan., 2.10 wykonanie izolacji instalacji odwodnienia dachu wraz z obudową płytą g-k wodoodporną w pom. nr 11, 2.11 wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem rozdzielacza ogrzewania podłogowego i ciepła technologicznego wentylacji, 2.12 wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 2.13 wykonanie instalacji elektrycznych w tym: oświetleniowej (awaryjne, ewakuacyjne), gniazd wtykowych, zasilania urządzeń technologicznych, zasilania i sterowania urządzeń technicznych, przywoławcza, połączeń wyrównawczych, dodatkowej ochrony od porażeń, ochrony przeciwprzepięciowej, montaż tablic rozdzielczych i rozdzielnicy, 2.14 wykonanie prysznica wrażeń- pom. nr 1, 2.15 wykonanie łaźni parowej - pom. nr 02, 2.16 wykonanie sauny Bestline - pom. nr 03, 2.17 wykonanie sauny Comfortline - pom. nr 04, 2.18 wykonanie kabiny Infrared z tężnią wraz z wykończeniem jednej ściany cegłami solnymi podświetlonymi taśmami LED - pom. nr 05, 2.19 wykonanie prysznicy - 3 szt. ( pom. nr 06 ) wraz z montażem wiaderka z drewna, 2.20 zakup i montaż paneli relaksacyjnych - 2 szt., 2.21 zakup i montaż wytwornicy lodu - 1 szt., 2.22 zakup leżaków do wypoczynku - 4 szt. oraz klepsydr piaskowych mierzących czas 15 min. - 4 szt. 2.23 dostawa i montaż kompletnych elementów wymienionych od pkt. 2.14 do 2.19, w tym: konstrukcji ścian, stropów, wyposażenia - siedziska, elementów wykończeniowych, a także instalacji i urządzeń technologicznych, 2.24 wykonanie otworów, przebić, przejść niezbędnych do wykonania wew. instalacji, 2.25 przygotowanie i dostarczenie instrukcji użytkowania (korzystania z) pomieszczeń zespołu saun, oznakowanie graficzne pomieszczeń w zespole saun oraz dostarczenie 50 kg soli do przygotowania solanki. 3. Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do wykonania rozruchu technologicznego urządzeń wraz z przeszkoleniem pracowników użytkownika w zakresie uruchamiania pracy i regulacji parametrów pracy urządzeń zespołu saun. 4. Dodatkowo w ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 4.1. Wykonywania prac objętych zamówieniem w taki sposób, aby nie zakłócać funkcjonowania czynnego obiektu krytej pływalni w Ropczycach, a w szczególności korzystania przez użytkowników z hali basenowej w godz. 700 do 2100. Przylegającą do placu budowy, niezbędną do prawidłowego wykonania prac objętych umową część hali basenowej, Zamawiający przewiduje udostępnić Wykonawcy jedynie w razie takiej konieczności w godzinach od godz. 2100 do godz. 700, w terminach oraz z zachowaniem warunków i wymagań ustalonych każdorazowo przez Wykonawcę z Użytkownikiem obiektu t.j. Ropczyckim Centrum Sportu i Rekreacji w Ropczycach. 4.2. Przygotowania otworu technologicznego zapewniającego Wykonawcy dostęp do pomieszczeń zespołu saun np. przez pom. sanitarne przy pomieszczeniu ratowników i/ lub poprzez ścianę zewnętrzną bezpośrednio do pom. zespołu saun. 4.3. Odtworzenia ( przywrócenia do stanu pierwotnego ) ścian w których wykonywany będzie otwór technologiczny. 4.4.Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych. 4.5. Ścisłej współpracy z Użytkownikiem krytej pływalni w Ropczycach przy ul. Konarskiego 6 w trakcie realizacji zamówienia. 4.6. Wykonania niezbędnych prób i odbiorów. 4.7. Przygotowania niezbędnych dokumentów wymaganych do realizacji jak: oświadczenia kierownika budowy, kierowników robót, zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a także kompletu dokumentów niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia. 5. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania robót zrealizowanych w ramach I etapu rozbudowy krytej pływalni tj.: stan surowy zamknięty, wymiana gruntu do poziomu -0,36 (pod warstwy posadzkowe), przyłącz kanalizacji deszczowej, ogrzewanie wpustu dachowego, instalacji ppoż. w budynku krytej pływalni, elewacji, dachu, montażu stolarki drzwiowej o symbolach D1, D2 i D3. 6. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania zamówienia określają niniejszy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ w tym projekty budowlano - wykonawcze stanowiące załącznik Nr 10 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik Nr 10 do SIWZ. Przedmiary robót stanowiące załącznik Nr 2 do SIWZ mają charakter pomocniczy, a ilości w nich zawarte mają charakter orientacyjny. 7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m. in. przepisami BHP, PN przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, należytą starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie i dobrze jakościowo. 8. Użyte przy realizacji robót materiały winny spełniać wymagania określone w art. 10 Prawa budowlanego oraz winny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i spełnienie odpowiednich norm. 9. Dopuszcza się do zastosowania przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w projekcie, po akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. 10. Wymagany okres gwarancji min. 5 lat liczony od daty protokolarnego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy przystępujący do przetargu są zobowiązani wnieść wadium w wysokości 8 500,00 zł, w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty na konto Zamawiającego nr 39 9171 0004 0000 8136 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Ropczycach. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Przy czym wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna za skuteczne w chwili uznania rachunku zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium w oryginale lub w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy. Wadium winno być załącznikiem do oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja i rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropczyce.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach