Przetargi.pl
Kompleksowe świadczenie usług ubezpieczeniowych

Gmina Nowa Dęba ogłasza przetarg

 • Adres: 39-460 Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8462671 , fax. 015 8465137
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Dęba
  ul. Rzeszowska 3 3
  39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie
  tel. 015 8462671, fax. 015 8465137
  REGON: 83040954800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowadeba.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe świadczenie usług ubezpieczeniowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczenie mienia od kradzieży i rabunku Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Członków Ochotniczych Straży Pożarnych (wariant imienny i bezimienny) CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA: Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, Autocasco, NNW, Assistance)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665121000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na część I i III zamówienia w wysokości: cześć I zamówienia 2 000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych), część III zamówienia 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) do dnia 21.12.2015 r. do godz. 11:00. Wadium może być wnoszone w formie dopuszczonej ustawą Pzp: 2. W przypadku wpłaty wadium w formie przelewu należy wpłacić go na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu O/Nowa Dęba nr rach: 82 9434 1083 2003 1300 0101 0007. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach - dokument wadium należy złożyć w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (pok. 206) 4. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 5. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, (jeżeli SIWZ przewiduje wymóg wniesienia zabezpieczenia), 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowadeba.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną