Przetargi.pl
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Żebry-Kolonia gmina Nur

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg

 • Adres: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 68
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 645 71 01 , fax. 029 645 71 01
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  ul. 3 Maja 68
  07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
  tel. 029 645 71 01, fax. 029 645 71 01
  REGON: 55066848500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatostrowmaz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Żebry-Kolonia gmina Nur
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Żebry-Kolonia gmina Nur. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ. Charakterystyka obiektu: powierzchnia ogólna - 189,22 ha, ilość działek - 199, ilość budynków - 89, liczba punktów granicznych - 512.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713543007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach