Przetargi.pl
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej do dł. 0,800 km w obrębie geodezyjnym Bagienica cz.dz.228/2 oraz cz.dz. 120/1

Gmina Gostycyn ogłasza przetarg

 • Adres: 89-520 Gostycyn, ul. Bydgoska 8
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 33 67 310 , fax. 52 33 67 311
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gostycyn
  ul. Bydgoska 8 8
  89-520 Gostycyn, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 33 67 310, fax. 52 33 67 311
  REGON: 09235111000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: gostycyn@wp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej do dł. 0,800 km w obrębie geodezyjnym Bagienica cz.dz.228/2 oraz cz.dz. 120/1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  .Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej do długości 0,800 km w obrębie geodezyjnym Bagienica cz.dz. 228/2 oraz cz.dz.120/1-projektowany zakres-długość 778,45 mb -powierzchnia jezdni 3114 m2 W zakres kwoty ryczałtowej wchodzą: Roboty przygotowawcze Nawierzchnia jezdni Roboty wykończeniowe Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gostycyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach