Przetargi.pl
Budowa kącika turystyczno - rekreacyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym

Gmina Baruchowo ogłasza przetarg

 • Adres: 87-821 Baruchowo, Baruchowo 54
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 284 56 82 , fax. 54 284 58 48
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Baruchowo
  Baruchowo 54 54
  87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 284 56 82, fax. 54 284 58 48
  REGON: 91086679000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baruchowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kącika turystyczno - rekreacyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kącika turystyczno - rekreacyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym w skład którego wchodzą: a. Budowa drewnianej altany; b. Zakup i dostawa drewnianych krzeseł w ilości 30 sztuk; c. Zakup i dostawa stołów drewnianych w ilości 4 sztuk; d. Zakup i dostawa ławek drewnianych w ilości 8 sztuk; 2. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projekcie budowlano - wykonawczym, oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 3. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem zgodności z projektem budowlanym i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zakupu i dostawy elementy wyposażenia w postaci stołów, krzeseł i ławek, mają być przed zakupem konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym. 4. Gwarancja na przedmiot Zamówienia wynosi: 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek. 5. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej, projekcie budowlano - wykonawczym oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349282103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.baruchowo.pl/?a=4653
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach