Przetargi.pl
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Folwark jako centrum integracji społeczności lokalnej

Gmina Grudziądz ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Wybickiego 38
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4511111 , fax. 056 4511132
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grudziądz
  ul. Wybickiego 38 38
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 4511111, fax. 056 4511132
  REGON: 87111862600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grudziadz.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Folwark jako centrum integracji społeczności lokalnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Folwark jako centrum integracji społeczności lokalnej. Zamówienie obejmuje wykonanie mebli kuchennych na wymiar, szafy z drzwiami suwanymi i szafy ubraniowej z nadstawą oraz zakup wyposażenia: 1. Płyta indukcyjna - 2 szt. 2. Piekarnik - 1 szt. 3. Lodówka - 1 szt. 4. Okap kominowy - 2 szt. 5. Zlewozmywak 2 -komorowy - 1 szt. 6. Zmywarka - 1 szt. 7. Regał ze stali nierdzewnej - 1 szt. 8. Zlew ze stali nierdzewnej - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do SIWZ. Obecnie w budynku świetlicy trwają roboty budowlano-montażowe. Przewidywany termin rozpoczęcia wstępnych pomiarów możliwy będzie na początku stycznia 2015 r. Termin zakończenia robót budowlano-montażowych ustalony został na dzień 23.01.2015r. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości rozpoczęcia pomiarów i dostaw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391410002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000.00 PLN (słownie: jeden tysiąc 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2014-09-23 do godz. 10:00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grudziadz.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach