Przetargi.pl
Dostawy warzyw i owoców

Zakład Karny Nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Wybickiego 10/22
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 64 40 400 , fax. 56 64 40 499
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny Nr 1
  ul. Wybickiego 10/22 10/22
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 64 40 400, fax. 56 64 40 499
  REGON: 00031964100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: zakład karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy warzyw i owoców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Lp.Nazwa artykułu Norma Ilość ZK1 Ilość ZK2/OZ Razem 1.Buraki PN-84/R-75358 18 000 kg 4 500 kg 22 500 kg 2.Cebula PN-87/R-75357 4 000 kg 7 000 kg 11 000 kg 3.Kapusta biała PN-72/R-75362 15 000 kg 6 000 kg 21 000 kg 4.Marchew PN-84/R-75358 60 000 kg 12 500 kg 72 500 kg 5. Pietruszka - korzeń PN-R-75370 16 000 kg 3 200 kg 19 200 kg 6. Por PN-R-75521 2 000 kg 2 200 kg 4 200 kg 7. Seler PN-R-75371 20 000 kg 4 000 kg 24 000 kg 8. Jabłka PN-84/R-75024 10 000 kg 2 000 kg 12 000 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032211124
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl-zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną