Przetargi.pl
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Ruda Maleniecka

Urząd Gminy Ruda Maleniecka ogłasza przetarg

 • Adres: 26242 Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 373 13 47, 373 13 40 , fax. 0-41 373 13 41
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Ruda Maleniecka
  Ruda Maleniecka
  26242 Ruda Maleniecka, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 373 13 47, 373 13 40, fax. 0-41 373 13 41
  REGON: 123284700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Ruda Maleniecka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Ruda Maleniecka” i obejmuje realizację następujących zadań: Zadanie nr 1 – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Koliszowy (działki nr 1602, 1629) na odcinku 230 mb + 20 m² poszerzenia; Zadanie nr 2 – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipa (działka nr 288) na odcinku 210 mb + 50 m² poszerzenia. Realizacja przedmiotu zamówienia polega na: Zadanie nr 1. - oczyszczenie i profilowanie istniejącej nawierzchni na szerokości drogi mechanicznie za pomocą równiarki lub ręcznie - mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; - mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 4 cm, ruch KR-1; - utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie materiałem kamiennym frakcji 0-31,5 mm, średnia grubość 20 cm; - regulacja wysokości zasuw wodociągowych – 5 szt. Zadanie nr 2 - oczyszczenie i profilowanie istniejącej nawierzchni na szerokości drogi mechanicznie za pomocą równiarki lub ręcznie - mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; - mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 4 cm, ruch KR-1; - utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie materiałem kamiennym frakcji 0-31,5 mm, średnia grubość 20 cm; Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie robót pomiarowych dla każdego zadania (geodezyjne wytyczenie w terenie oraz powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach