Przetargi.pl
Dostawa leków do Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 29100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 883 828 , fax. 413 883 877
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
  ul. Żeromskiego 28
  29100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 883 828, fax. 413 883 877
  REGON: 30429500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków do Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w „Zestawieniu specyfików” stanowiącym załącznik nr 1 pogrupowany w pakiety od 1 do 72 niniejszej SIWZ (pakiet nie podlega podziałowi).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach