Przetargi.pl
Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w miejscowościach Pełczyce, Strzegom, Strzegomek i Szydłów z poprawą bezpieczeństwa pieszych

Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 28200 Staszów, ul. Drogowców
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 158 643 110 , fax. 158 643 619
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
  ul. Drogowców 4
  28200 Staszów, woj. świętokrzyskie
  tel. 158 643 110, fax. 158 643 619
  REGON: 83041358000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w miejscowościach Pełczyce, Strzegom, Strzegomek i Szydłów z poprawą bezpieczeństwa pieszych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zadania przewidziano do przebudowy trzy odcinki dróg powiatowych zlokalizawane na terenie Powiatu Staszowskiego - gmina Bogoria , Rytwiany oraz Szydłów. Odcinek nr 1 obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 0786T Wola Malkowska - Bogoria - Klimontów od km 16+807 do km 17+664. W ramach przebudowy planowane jest wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy betonem asfaltowym w ilości 75kg/m2, ułożeniu siatki zbrojeniowej przesączonej asfaltem, a także ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6cm oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA gr. 4cm. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych zostanie wykonany chodnik z kostki brukowej betonowej o szer.1,5m wraz z opaską bezpieczeństwa szer. 0,5m (łączna szerokość chodnika i opaski bezpieczeństwa 2,00m) oraz kompleksowe oznakowanie. Odcinek nr 2 obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka - Niekrasów od km 3+049 do km 3+995. przebudowa będzie obejmowała budowę na całym odcinku chodnika z kostki betonowej o szer. 2,00m wraz z wykonaniem renowacji odwodnienia. Odcinek nr 3 obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 0037T Szydłów - Pieczonogi od km 0+010 do km 0+886 dł. 876m. w ramach zadania przewiduje się budowę chodnika o szer. 2,00m Na odcinku 130m zostanie wykonane frezowanie oraz ułożona zostanie warstwa ścieralna z betonu asfaltowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00zł ( słownie dwadzieścia tysięcy 00/100 zł) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1804 oraz z 2015 r. poz. 978i 1240) Poręczenia lub gwarancje, wnoszone jako wadium muszą być ważne minimum przez okres związania ofertą i dotyczyć przedmiotowego zamówienia. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem /operacja bezgotówkowa/ na rachunek bankowy w BS Staszów 64 9431 0005 2001 0021 9011 0006 3. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium. 4. Wadium w formie poręczeń, gwarancji, należy złożyć w oryginale, w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń, gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, ich treść ma być bezwarunkowa i na pierwsze żądanie, obejmująca okres związania ofertą - art. 85 ustawy Pzp. 6. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. W przypadku przełożenia gwarancji zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wadium." 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 14. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa wart. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa wart. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa wart. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa wart. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach