Przetargi.pl
„Oczyszczanie ulic, placów i innych terenów w mieście Starachowice oraz utrzymanie terenów osiedlowych stanowiących zasób mienia Gminy Starachowice w 2017 r.”

Gmina Starachowice ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, ul. Radomska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48412738275 , fax. +48412738275
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Starachowice
  ul. Radomska 45
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. +48412738275, fax. +48412738275
  REGON: 291009892
 • Adres strony internetowej zamawiającego: nie dotyczy
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Oczyszczanie ulic, placów i innych terenów w mieście Starachowice oraz utrzymanie terenów osiedlowych stanowiących zasób mienia Gminy Starachowice w 2017 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie ulic, placów i innych terenów w mieście Starachowice oraz utrzymanie terenów osiedlowych stanowiących zasób mienia Gminy Starachowice w 2017 r. Część I – Oczyszczanie ulic, placów i innych terenów w mieście Starachowice. Przedmiotem zamówienia części I jest świadczenie usług komunalnych polegających na oczyszczaniu ulic, chodników, placów, terenów zieleni miejskiej, i innych, w tym likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz realizacja usług powiązanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta Starachowice zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy (prace sanitarno - porządkowe zawierające się w symbolu PKWiU 81.29.13.0) w okresie letnim i zimowym. Część II – Utrzymanie terenów osiedlowych stanowiących zasób mienia Gminy Starachowice. Przedmiotem zamówienia części II jest świadczenie usług komunalnych polegających na oczyszczaniu terenów osiedlowych stanowiących zasób mienia Gminy Starachowice zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umów (prace sanitarno - porządkowe zawierające się w symbolu PKWiU 81.29.13.0) w okresie letnim i zimowym. Zamawiający wymaga w części I i II zamówienia zatrudnienia wszystkich osób wykonujących czynności określone w pkt. 3 opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ) na podstawie umowy o pracę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne części zamówienia zawierają załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu (tylko przelewem na niżej wymienione konto bankowe Zamawiającego), poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 359). UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na wiele części zamówienia wadium należy wnieść osobno na poszczególne części zamówienia. Wadium dla cz. I w wysokości: 10.000,00 zł należy wnieść: 1) w pieniądzu - przelewem na konto nr 97 1560 0013 2851 9704 3000 0013 Getin Noble Bank Spółka Akcyjna tytułem: WADIUM na przetarg Część I – Oczyszczanie ulic, placów i innych terenów w mieście Starachowice - z takim wyliczeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego najpóźniej w terminie złożenia oferty (wniesienie wadium przelewem oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego); 2) w innych formach – w terminie składania oferty. Oryginał dokumentu zdeponować w kasie (w kopercie zaadresowanej na Urząd Miejski, Kasa ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, z dopiskiem WADIUM na przetarg Część I – Oczyszczanie ulic, placów i innych terenów w mieście Starachowice, kopię dokumentu dołączyć do oferty). Wadium dla cz. II w wysokości: 3.000,00 zł należy wnieść: 1) w pieniądzu - przelewem na konto nr 97 1560 0013 2851 9704 3000 0013 Getin Noble Bank Spółka Akcyjna tytułem: WADIUM na przetarg Część II – Utrzymanie terenów osiedlowych stanowiących zasób mienia Gminy Starachowice - z takim wyliczeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego najpóźniej w terminie złożenia oferty (wniesienie wadium przelewem oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego); 2) w innych formach – w terminie składania oferty. Oryginał dokumentu zdeponować w kasie (w kopercie zaadresowanej na Urząd Miejski, Kasa ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, z dopiskiem WADIUM na przetarg Część II – Utrzymanie terenów osiedlowych stanowiących zasób mienia Gminy Starachowice, kopię dokumentu dołączyć do oferty). Potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie przelewów oraz kopie dokumentów dotyczących innych niż w pieniądzu form wadium, należy dołączyć do oferty najpóźniej w terminie jej składania. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach