Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach

Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica ogłasza przetarg

 • Adres: 26026 Morawica, ul. Spacerowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 114 691
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica
  ul. Spacerowa 7
  26026 Morawica, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 114 691
  REGON: 55068600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji , rozbudowie , przebudowie i nadbudowie budynku Zespołu Szkół w Brzezinach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214200-2

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 150000

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach