Przetargi.pl
Budowa drogi leśnej nr 2 w DSD (nr inw. 220/315) przebiegającej przez teren leśnictwa Niestachów

Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Daleszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 26021 Daleszyce, ul. Zakościele
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3171968 , fax. 41 317 12 71
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Daleszyce
  ul. Zakościele 7A
  26021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3171968, fax. 41 317 12 71
  REGON: 26012400200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi leśnej nr 2 w DSD (nr inw. 220/315) przebiegającej przez teren leśnictwa Niestachów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne p.n. Budowa drogi leśnej nr 2 w DSD, (nr inw. 220/315) przebiegającej przez teren leśnictwa Niestachów 2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje: 2.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi leśnej nr 2 w DSD ( nr inw. 220/315) w leśnictwie Niestachów, obręb ewidencyjny Górno, działki nr ew.: 2075 (droga powiatowa nr 0332T), 2084, 2083, 2082, 2081, 2080, 2079, 2078, 2077, 2076 w gminie Górno. 2.2. Zadanie obejmuje budowę drogi o długości 2,9 km i nawierzchni tłuczniowej. W ramach budowy przewidziano także wykonanie zjazdów na drogi boczne, składnic, mijanek, budowę przepustów drogowych i pod zjazdami oraz zbiorników odparowujących. 2.3 Istniejąca droga to droga leśna o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej o długości ok. 2,0 km i zmiennej szerokości. Rowy zanikające. Połączenie z drogą publiczną - powiatową nr 0332T poprzez istniejący zjazd. Na pozostałym odcinku zaprojektowano drogę po nowym śladzie – w terenie zalesionym. W km 0+082,80 drogi znajduje się przepust o średnicy Ø35 cm i długości L 6,00 m przeznaczony do rozbiórki. 2.4. W celu wykonania budowy, w granicach projektowanego pasa drogowego, zostanie wykonana wycinka drzew. 2.5 Teren nie leży w granicach obszaru Natura 2000. 2.6 W zakres robót wchodzi: a) roboty przygotowawcze – w tym roboty pomiarowe, wyznaczenie punktów trasy, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz usunięcie karpiny, zdjęcie warstwy humusu; Istniejący w granicach prowadzenia robót budowlanych drzewostan zostanie usunięty przez Zamawiającego w ciągu czterech tygodni od dnia wyznaczenia punktów trasy. b) roboty ziemne – w tym wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, wykonanie nasypów; c) odwodnienie korpusu drogowego – w tym wykonanie przepustów pod koroną drogi i zjazdami, cieków z elementów prefabrykowanych; Zbiorniki odparowujące d) podbudowa – w tym profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa e) nawierzchnia – w tym wykonanie nawierzchni tłuczniowej: - górna warstwa nawierzchni – kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm - dolna warstwa nawierzchni – tłuczeń o uziarnieniu 31,5/63 mm f) roboty wykończeniowe - w tym plantowanie oraz umocnienie skarp i dna rowów, wykonanie pobocza z pospółki; g) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – w tym oznakowanie pionowe i szlabany leśne; na końcu projektowanego poszerzenia należy zamontować szlaban leśny (szlaban zapewni Zamawiający). 3 Szczegółowy przedmiot zamówienia określają n/w załączniki stanowiące dokumentację projektową, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót: - Załącznik nr 9 do SIWZ – Dokumentacja Projektowa - Załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik nr 11 do SIWZ – Przedmiary Robót 4. Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcznej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, w tym wykonane roboty, licząc od dnia odbioru końcowego robót i podpisanego protokołu odbioru oraz rękojmi za wady na okres minimum równy udzielonej gwarancji. Oznacza to, że jeśli wykonawca zgodnie z zapisami SIWZ (szczególnie celem uzyskania dodatkowych punktów w ramach kryteriów oceny ofert) udzieli gwarancji na okres dłuższy jak 60 miesięcy to także udziela rękojmi za wady na taki sam okres jak okres udzielanej gwarancji. 5. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawa wynikające z gwarancji i rękojmi za wady udzielonych przez dostawców i podwykonawców o ile ich czasookres jest dłuższy niż czasookres udzielonej przez wykonawcę gwarancji. 6. Zamawiający przewiduje rozliczenie za wykonane roboty fakturami: a) częściowymi – po wykonaniu i odbiorze elementów robót – wystawionymi nie częściej niż raz na 3 miesiące; b) końcową – po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, sporządzeniu powykonawczej dokumentacji odbiorowej, odbiorze potwierdzonym w protokole odbioru końcowego. 7. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.: 7.1. zapewnienie sporządzenia i przedstawienie Zamawiającemu w terminie 3 dni od podpisania projektu organizacji ruchu, programu zapewnienia jakości, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, projektu oznakowania pionowego i poziomego projektowanych dróg i placów. 7.2. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy, jednak nie później niż 3 dni od dnia jej podpisania - musi przedstawić harmonogram rzeczowo- finansowy prac (realizacji przedmiotu umowy) oraz wykaz podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane w obiektach w czasie realizacji przedmiotu umowy i uzyskać akceptację od nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 7.3. realizacja robót będących przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami i sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami bhp i przeciwpożarowymi. 7.4. prowadzenie dokumentacji budowy. Udział przedstawicieli Wykonawcy w naradach technicznych (koordynacyjnych) jeżeli zostaną zwołane. 7.5. uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanej pracy niewyjaśnionych w dokumentacji projektowej z przedstawicielem zamawiającego, inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba również z projektantem. 7.6. zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika budowy, który będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia, posiadający stosowne uprawnienia. 7.7. zawiadomienie nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu, w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, jednak nie krótszym niż trzy dni robocze. 7.8. załatwienie wszystkich formalności, ponoszenie kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia (np.: niezbędne prace, zakup i dostawa materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia, sprzętu i narzędzi). 7.9. zapewnienie obsługi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac. Koszty związane z obsługą geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą objęte przedmiotem zamówienia leżą po stronie Wykonawcy robót. Wykonawca w ramach obsługi geodezyjnej zobowiązany jest m.in. do: 7.9.1. wytyczenia w terenie, oznaczenia i rozliczenia wg wydzieleń leśnych powierzchni przeznaczonej do wylesienia, 7.9.2. wytyczenia obiektów w terenie. 7.10. zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac budowlanych. Koszt zabezpieczenia terenu robót musi być włączony w cenę oferty. 7.11. utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach, ciągach pieszych, dojazdach oraz placu budowy. Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach. 7.12. koordynowanie prowadzonych przez podwykonawców robót. 7.13. do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie i dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowalne wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883). 7.14. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty, potwierdzające pozwolenie na zastosowanie w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, świadectwa jakości). 7.15. umożliwienie Zamawiającemu dokonania kontroli materiałów budowlanych, które będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności w zakresie ich jakości, posiadanych certyfikatów itp. 7.16. realizowanie robót w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego. 7.17. przekazanie wraz z każdorazowym zgłoszeniem do odbioru robót budowalnych dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in.: - obmiary geodezyjne wykonanych robót, - atesty, certyfikaty i inne dokumenty, o których mowa w §10 ust. 6 wzoru umowy, dotyczące materiałów wbudowanych, - wyniki prób i sprawdzeń przeprowadzonych zgodnie ze STWiOR a dotyczących zakresu, - tabelę elementów rozliczeniowych w której zawarte zostaną wszystkie roboty zgłaszane do odbioru wraz z cenami jednostkowymi i wartościami wykonanych robót, sporządzoną na podstawie kosztorysu ofertowego i obmiarów wykonanych robót, - dokumentację zmian dokonaną względem pierwotnej dokumentacji projektowej, jeżeli wprowadzono zmiany. 7.18. uczestniczenie w czynnościach odbioru i usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek. 7.19. przygotowanie i złożenie u Zamawiającego (podczas odbioru końcowego) w 3 egzemplarzach, w formie trwale spiętej oraz 2 kopie na nośniku CD (skany dokumentów wymienione w ppkt 7.19.1 do 7.19.3 poniżej) wszelkich dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, w tym: 7.19.1. protokoły z badania materiałów, 7.19.2. dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, 7.19.3. inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zdania. 7.20. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej mają być uporządkowane, a ich wersja papierowa ma być tożsama z wersją zapisaną na nośniku CD (taka sama numeracja i nazewnictwo). 8. Zamawiający przekaże teren budowy w terminie do 7 dni od daty akceptacji ostatniego z dokumentów wyszczególnionych w ppkt 7.1. i 7.2. Terminem przekazania jest data podpisania przez strony protokołu przekazania terenu budowy. 9. Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy będzie ponosił pełną odpowiedzialność za teren budowy oraz wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z jego eksploatacją i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem budowy. 10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia w podziale na części. 12. Wykonawca przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, których obecność lub brak stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak również na podstawie stosowanych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na ich istnienie. 13. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt i technologię nie powodującą strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. 14. Ewentualne podanie w opisach nazwy własne, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia nie mają na celu naruszenie art. 29, art. 30 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowalnych, systemów, urządzeń i wyposażanie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia zawarte w SIWZ oraz w dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. W takiej sytuacji Zamawiający nie przewiduje zmian terminów realizacji zamówienia, nawet w przypadku opóźnienia organów administracji w wydawaniu odpowiednich decyzji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy Pzp, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne. 15. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie: operatorów sprzętu i maszyn, kierowców samochodów ciężarowych, niezbędnych prac ręcznych wykonywanych w ramach budowy drogi i urządzeń z nią związanych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), 16. Ubezpieczenie na czas realizacji zamówienia 16.1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania Umowy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące zakres Umowy na kwotę nie niższą niż wartość Umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualną polisę. Naruszenie powyższych obowiązków może skutkować rozwiązaniem Umowy z winy Wykonawcy. 3.17. Podwykonawstwo 17.1. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia. 17.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której/których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp. 17.3. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części robót podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty Załącznik nr 4 do SIWZ. 17.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawców dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 17.5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 17.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. 17.7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości do 50 tys. zł, których przedmiotem są dostawy, a także wszelkich innych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, a wartość tych umów nie przekracza 0,5% wartości umowy. 17.8. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy może nastąpić na pisemny wniosek wykonawcy, za zgodą zamawiającego i nie wymaga zawarcia aneksu. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy może nastąpić po przedłożeniu pisemnego oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał należne wynagrodzenie za dotychczas wykonane roboty budowlane. 18. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonania zamówienia 18.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź zm.), zwana dalej „Ustawą Pzp”. 18.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowalne. (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.). 18.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883). 18.4. Ustawa - Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.). 18.5. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. (Dz. U. poz. 403 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 30 000, 00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 8.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 8.3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr rachunku: 64 2030 0045 1110 0000 0129 7880 z adnotacją na blankiecie przelewu: „Wadium – „Budowa drogi leśnej nr 2 w DSD ( nr inw. 220/315)”. 8.4. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaleca się w interesie wykonawcy, w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w w kasie Zamawiającego – pokój nr 5, tj. w Nadleśnictwie Daleszyce, ul. Zakościele 7A, 26-021 Daleszyce przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: Kasa Zamawiającego czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00 . Nie ma obowiązku załączać dokumentu wadium wniesionego w formie niepieniężnej do oferty (w przypadku, gdy wadium zostanie zdeponowane w oryginale w kasie Zamawiającego, o czym mowa w pkt 8.4.). Jeśli Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej zostanie jednak złożone w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty, zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 8.5. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. Jeśli treść wnoszonego wadium będzie ograniczać w jakikolwiek sposób bezwarunkowy i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego wypłatę wadium Zamawiający uzna, że wadium zostało nieskutecznie wniesione i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 lit. b Pzp odrzuci ofertę wykonawcy. 8.6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji / poręczeń o których mowa w punkcie 8.2. niniejszej SIWZ, gwarancja/poręczenie ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) oznaczenie postępowania, c) określenie przedmiotu postępowania, d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji. W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jako zobowiązanego należy oznaczyć wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8.6.1. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w formie niepieniężnej, jako Beneficjenta należy oznaczyć Zamawiającego. 8.7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 8.8. Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 8.9. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 8.10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 3) Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4) W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 8.11. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.12. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach