Przetargi.pl
Modernizacja dachu budynku nr 1 wraz z rewaloryzacją elewacji budynku w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym SP ZOZ w Busku-Zdroju

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. Gen. F. Rzewuskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48 413780919 , fax. +48 413780394
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
  ul. Gen. F. Rzewuskiego 8
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. +48 413780919, fax. +48 413780394
  REGON: 29052485300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dachu budynku nr 1 wraz z rewaloryzacją elewacji budynku w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym SP ZOZ w Busku-Zdroju
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie dachu, rewaloryzacji elewacji, wykonaniu zadaszenia balkonów II piętra, przebudowie zadaszeń nad wejściami gospodarczymi do budynku oraz zabudowie wnęki wejściowej do budynku z przeznaczeniem na powiększenie powierzchni użytkowej zespołu gabinetu pielęgniarsko-zabiegowego. 2. Zakres robót budowlanych: 1) remont i przebudowa dachu: a) roboty rozbiórkowe i demontaże: - demontaż istniejącego pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej, - demontaż deskowania szczelnego, - demontaż systemu rynien, obróbek blacharskich i fragmentów rur spustowych, - demontaż elementów instalacji odgromowej, b) roboty budowlanomontażowe: - wykonanie przedłużenia istniejących krokwi poprzez przykręcenie obustronnie belek przedłużających, - montaż deski okapowej pasa podrynnowego, - wykonanie miejscowych wzmocnień, uzupełnień elementów więźby dachowej, - wykonanie czyszczenia powierzchni konstrukcji dachu ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca pokryte białym nalotem po zawilgoceniach drewna - wykonanie zabezpieczenia konstrukcji poprzez malowanie lub natrysk stosownymi preparatami, - wykonanie izolacji termicznej z warstwy 20 cm wełny mineralnej w przestrzeniach międzykrokwiowych na poziomie ściany kolankowej na całej jej grubości, - wykonanie warstw podbudowy pod pokrycie, - wykonanie i montaż obróbek blacharskich, - uzupełnienie (uszczelnienie) ubytków w ociepleniu elewacji, - wykonanie warstwy pokrycia, - montaż elementów orynnowania i rur spustowych, - montaż instalacji odgromowej; 2) rewaloryzacja kolorystyczna elewacji budynku: a) wykonanie obróbek blacharskich okapnikowych nad istniejącymi boniowaniami na elewacji, b) wykonanie nowych powłok malarskich na elewacjach budynku; 3) zadaszenia balkonów II piętra budynku w celu poprawy ich standardu użytkowania, remont płyt balkonowych parteru i kondygnacji I i II piętra oraz płyt balkonów od strony dziedzińca wewnętrznego: a) roboty rozbiórkowe i demontaże: - demontaż nawierzchni/posadzki balkonów z płytek ceramicznych wraz z cokołami przyściennymi oraz pasem czołowym płyty, - wykonanie czyszczenia podłoża z pozostałości kleju i odspojonych warstw posadzkowych, b) roboty budowlano-montażowe(dotyczy płyt kondygnacji I i II piętra w części wschodniej oraz parteru, I i II piętra w części południowej budynku) oraz płyt balkonów od strony dziedzińca wewnętrznego: - wykonanie uzupełnienia i wyrównania podłoża oraz czoła płyt balkonowych, - wykonanie gruntowania podłoża, - wykonanie warstwy izolacyjnej podłoża, - wykonanie i montaż obróbek blacharskich- obróbka okapnikowa czoła płyt , - wykonanie posadzki z płytek ceramicznych mrozoodpornych, antypoślizgowych, - wykonanie wyprawy elewacyjnej na czołach płyt balkonowych, - montaż kratowych wsporników stalowych ocynkowanych mocowanych do ściany budynku za wyjątkiem dziedzińca wewnętrznego, - montaż płatwi stalowych ocynkowanych za wyjątkiem dziedzińca wewnętrznego, - wykonanie warstw podbudowy pod pokrycie za wyjątkiem dziedzińca wewnętrznego, - wykonanie i montaż obróbek blacharskich za wyjątkiem dziedzińca wewnętrznego, - montaż warstwy pokrycia za wyjątkiem dziedzińca wewnętrznego; 4) przebudowa, modernizacja istniejących zadaszeń wejść gospodarczych do budynku: a) roboty rozbiórkowe i demontaże: - wykonanie rozbiórek istniejących zadaszeń-pokrycie, warstwy podbudowy, elementy stalowe konstrukcji, - demontaż schodów wejściowych zewnętrznych wraz z murem oporowym do poziomu warstwy podbudowy nawierzchni terenu przy wejściu(dot. wejścia w narożniku wklęsłym przy zabudowie wejścia), b) roboty budowlano-montażowe: - wykonanie fragmentu muru oporowego jako uzupełnienie obudowy zejścia gospodarczego do piwnicy (dot. wejścia w narożniku wklęsłym przy zabudowie wejścia), - wykonanie zwieńczenia murków oporowych wraz z warstwą wykończenia z tynku mozaikowego, - montaż obróbek blacharskich, - montaż podstaw mocujących elementy pionowe konstrukcji zadaszenia, - montaż do ściany elementów mocujących belki poziome zadaszenia, - montaż konstrukcji zadaszenia (słupy, belki, płatwie), - wykonanie warstw podbudowy pod pokrycie - wykonanie i montaż obróbek blacharskich, - instalacja warstw pokrycia; 5) zabudowa istniejącej wnęki wejściowej w narożniku wewnętrznym budynku przy nieużytkowanym wejściu zewnętrznym wraz z likwidacją schodów wejściowych zewnętrznych: a) roboty rozbiórkowe i demontaże: - rozbiórka ściany z demontażem drzwi wejściowych, b) roboty budowlano-montażowe: - wykonanie ściany zewnętrznej murowanej, - montaż okna okna PVC okrągłego o współczynniku k min. 09, - wykonanie warstw posadzkowych uzupełniających ze styropianu twardego, wylewki cementowej gr. 5 cm, warstwy wyrównującej z wylewki samopoziomującej do 3 mm, oraz wykładziny PVC dostosowanej wzorem i kolorem do istniejącej, - wykończenie ścian - zewnętrzne wyprawą cienkowarstwową w kolorze i strukturze dopasowanej do pozostałej części elewacji, wewnętrzne wyprawą tynkarską gipsową, malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze dopasowanym do pozostałych ścian 3. Szczegółowy zakres robót budowlanych oraz warunki ich wykonania został określony w: 1) dokumentacji projektowej - zał. nr 1 do SIWZ; 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 2 do SIWZ; 4. Wykonywane roboty budowlane odbywać się będą na czynnym obiekcie w dni robocze: 1) od godz. 7-ej do godz. 17-ej; 2) oraz w innych godzinach po wcześniejszym zgłoszeniu i uzyskaniu zgody ze strony Zamawiającego. 5. Wizja lokalna: 1) w celu zminimalizowania ryzyka związanego z faktycznym rozmiarem prac niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz do przygotowania oferty i zawarcia umowy, Zamawiający umożliwia Wykonawcom sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia; 2) spotkanie odbędzie się w dniu 17.07.2017 r. w siedzibie Zamawiającego przy ul. F. Rzewuskiego 8 - zbiórka uczestników w bud. OPAL pokój nr 15 o godz. 10:00; 3) Zamawiający podczas wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy udzieli wszelkich informacji doprecyzowujących szczegóły robót budowlanych; 4) uczestnik wizji lokalnej będzie mógł zadawać pytania, a Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp zadane pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami zamieści na swojej stronie internetowej. 6. Materiały równoważne: 1) jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych; 2) Zamawiający wskazując w opisie przedmiotu zamówienia konkretny produkt lub oznaczenie konkretnego producenta, określił jedynie minimalne parametry jakościowe i/lub cechy użytkowe, które stanowią wyłącznie przykładowy wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, mający na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego przedmiotu zamówienia; 3) pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów zawartych w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów; 4) zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp to Wykonawca musi wykazać, że zaproponowane rozwiązania są równoważne względem tych określonych w SIWZ, poprzez złożenie stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia; 5) Zamawiający zweryfikuje zaproponowane rozwiązania równoważne: a) na etapie zadawania pytań przez Wykonawców, b) na etapie oceny oferty, poprzez ocenę czy materiały lub urządzenia są o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w SIWZ, a są oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem; 6) w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zaznaczyć to w ofercie; 7) w przypadku braku informacji w złożonej ofercie o zastosowaniu materiałów równoważnych, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej i na etapie realizacji nie przysługuje mu prawo zastosowania rozwiązań równoważnych. 7. Wynagrodzenie ryczałtowe: 1) cena oferty ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i zgodnie z zapisem art. 632 Kodeksu cywilnego, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac; 2) Zamawiający wyklucza możliwość domagania się zapłaty za prace dodatkowe, w przypadku, gdy te prace są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają. Dotyczą takich sytuacji, które Wykonawca robót dysponujący dokumentacją techniczną powinien przewidzieć jako konieczne do wykonania mimo, że dokumentacja ich nie przewiduje. 8. Rękojmia i gwarancja jakości: 1) Wykonawca poniesie wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu: a) co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, oraz b) gwarancji jakości na pokrycie dachu (blacha stalowa ocynkowana powlekana), równej okresowi trwania gwarancji udzielonej przez producenta jednak nie krótszej niż 36 miesięcy; 3) okres rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy; 4) okres gwarancji może ulegać wydłużeniu o czas wykonywanych napraw; 5) udzielona rękojmia i gwarancja jakości za wady oznaczają, że Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za zaoferowany przedmiot zamówienia; 6) Wykonawca udzieli na piśmie Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy zgodnie zał. nr 12 do SIWZ. 9. Przedmiar robót - kosztorys ofertowy: 1) dołączony do niniejszej SIWZ przedmiar robót zał. nr 3 do SIWZ stanowi dla Wykonawcy dokument poglądowy z którego można posiłkowo skorzystać w celu przygotowania oferty, ale nie będzie on podstawą do weryfikacji z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na etapie realizacji zamówienia, jak również nie jest wymagany przy składaniu oferty w postaci kosztorysu ofertowego, z zastrzeżeniem ppkt 2); 2) kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową Zamawiający będzie wymagał: a) w przypadku udzielania wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny złożonej oferty – art. 90 ustawy Pzp, b) przed podpisaniem umowy do rozliczeń wewnętrznych Zamawiającego; 3) Zamawiający wymaga aby ceny jednostkowe w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego składanego zgodnie z zapisem ppkt. 2), odzwierciedlały faktyczne koszty ponoszone przez Wykonawcę oraz niedopuszcza możliwości przenoszenia kosztów pomiędzy poszczególnymi pozycjami, jak również umiejscawiania ich poza ofertą. 10. Obowiązki Wykonawcy wynikające z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.); 2) powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie najmniej 5-ciu pracowników na umowę o pracę w wymiarze co najmniej ¾ etatu, nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów, majstrów oraz pracowników administracji; 3) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to czynności szczegółowe określone w dokumentacji projektowej. 4) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt. 3) czynności, a w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; 5) dla dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: a) w terminie do 5 dni roboczych od daty rozpoczęcia robót budowlanych, wykaz co najmniej 5-ciu pracowników z określeniem czasookresu ich zatrudnienia oraz wymiaru czasu pracy, wykonujących wskazane w ppkt. 3) czynności, na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę jak i podwykonawców, a w przypadku wystąpienia zmian dot. zatrudnienia tych osób, Wykonawca ma obowiązek w terminie do 5 dni od ich zaistnienia zgłosić na piśmie zmianę Zamawiającemu, b) na każde wezwanie: - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych , - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 6) uprawnieniem Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań w okresie realizacji zamówienia Zamawiający będzie prawo do sprawdzenia tożsamości każdego z pracowników, wykonujących czynności wskazane w ppkt. 3) i sprawdzenie zgodności z przedstawionym Zamawiającemu wykazem pracowników. Niespełnienie wymagań, o których mowa w ppkt. 2 i 3 skutkuje sankcjami określonymi w § 19 ust. 1 pkt 9 - 11 projektu umowy – zał. nr 11 do SIWZ, 7) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 8) przepis art. 29 ust.3a nie ma zastosowania do wykonawców/podwykonawców osobiście wykonujących czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo wspólnicy spółki cywilnej) przy założeniu, że są w stanie sami w okresie obowiązywania umowy wykonać ciążące na nich obowiązki w ramach przedmiotu umowy. 11. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej: Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy do przedłożenia polisy ubezpieczenia lub innego dokument potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty. Ubezpieczenie to musi obejmować również działania podwykonawców. W przypadku nie objęcia polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej całego okresu trwania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu nową polisę ubezpieczeniową w określonym powyżej zakresie, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczeniowej. 12. Podwykonawstwo: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy; 2) Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do wskazania w oświadczeniu Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy: a) informacji o podwykonawcy/ach poprzez podanie nazwy firmy oraz b) założenie oświadczenia, że nie zachodzą podstawy wykluczenia podwykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje zamówienie z udziałem Podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez Podwykonawców; 4) Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z niniejszą umową i wymogami określonymi w SIWZ; 5) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej; 6) Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o którym mowa w ppkt 4) służy prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: a) niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ppkt. 5); 7) niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, uważane będzie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego; 8) Wykonawca, Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia; 9) Zamawiający, w terminie 7 dni ma prawo do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ppkt. 8 lub, gdy nie uwzględnia ona zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ppkt. 6); 10) niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ppkt 9), uważane będzie za akceptację umowy przez Zamawiającego; 11) wykonywanie robót przez Wykonawcę za pomocą Podwykonawców bez zgody Zamawiającego jest równoznaczne z niepowstaniem solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego i Wykonawcy wobec Podwykonawcy; 12) W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał roboty z pomocą Podwykonawców bez zgody Zamawiającego, Zamawiający może wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy do czasu wykazania przez Wykonawcę, iż spełnił on wobec swojego Podwykonawcy wszelkie świadczenia za wykonanie tych robót; 13) Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, w terminie 7 dni, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto; 14) w przypadku, o którym mowa w ppkt. 3), jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ppkt. 5), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej; 15) umowy sporządzone przez Wykonawcę z Podwykonawcami, stanowić będą załączniki do umowy; 16) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach zawieranych z Podwykonawcami odpowiedzialności za wady na okres nie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i aby odpowiadał zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach