Przetargi.pl
Modernizacja budynków pełniących funkcje rekreacyjne i społeczno-kulturalne w miejscowościach: Kamińsk i Zięby w gminie Górowo Iławeckie

Gmina Górowo Iławeckie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 761 13 22 , fax. 89 761 15 30
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Górowo Iławeckie
  ul. Kościuszki 17 17
  11-220 Górowo Iławeckie, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 761 13 22, fax. 89 761 15 30
  REGON: 51074291300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gorowoil-ug.bip-wm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynków pełniących funkcje rekreacyjne i społeczno-kulturalne w miejscowościach: Kamińsk i Zięby w gminie Górowo Iławeckie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie remontów świetlic oraz wyposażenie: a) Kamińsk - klub seniora - wymiana pokrycia dachowego, z wymianą łacenia, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki budowlanej, docieplenie ścian zewnętrznych, budowa komina i kominka, b) Kamińsk świetlica - wymiana stolarki okiennej w raz z obróbkami blacharskimi, c) Zięby - remont pokrycia dachowego z dachówki wraz z łaceniem i deskowaniem, wymiana stolarki drzwiowej, przemurowanie kominów oraz fragmentów ścian, ocieplenie stropodachu z wymianą podsufitki, wykonanie nowej posadzki w wiatrołapie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 PLN. Forma i sposób wniesienia wadium określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gorowoil-ug.bip-wm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach