Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn: Budowa portu śródlądowego w Iławie

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6485468
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
  ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37 37
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6485468
  REGON: 51085456900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn: Budowa portu śródlądowego w Iławie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: związanych z zarządzaniem, koordynacją i nadzór nad realizacją umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i budowę portu śródlądowego w Iławie, według wymagań programu funkcjonalno-użytkowego; wsparcie Zamawiającego w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych wraz z oprogramowaniem; nadzór nad realizacją umowy na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych wraz z oprogramowaniem niezbędnym do obsługi klientów portu i prawidłowego funkcjonowania portu; prowadzenie działań promocyjno - informacyjnych. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców obiektem lub przedmiotem zamówienia. Usługa obejmuje w szczególności: Analizę i weryfikację zgodności przyjętych rozwiązań projektowych z programem funkcjonalno - użytkowym, współpraca na etapie sporządzania dokumentacji projektowej z wykonawcą tej dokumentacji, Zarządzanie i koordynację realizacji budowy Świadczenie usług zarządzania, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad budową realizowaną w ramach umowy z wykonawcą robót, dostawcą sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania oraz rozliczenie kontraktu Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określony jest m.in. w następujących dokumentach: Programie funkcjonalno-użytkowym, który dostępny jest na stronie internetowej http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ilawski/zamowienia_publiczne/106/172/Zaprojektowanie_i_budowa_portu_srodladowego_w_Ilawie/we wzorze umowy, o którym mowa w §XXVIII SIWZ oraz innych załącznikach do SIWZ. Do ceny oferty należy wliczyć koszty określone w § XIII SIWZ. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszty wyposażenia i utrzymania biura Inżyniera Kontraktu w Iławie, do czasu rozliczenia projektu. Wyposażenie biura zgodnie z załącznikiem Nr 1 do wzoru umowy. Wykonawca musi zapewnić pomieszczenie o powierzchni umożliwiającej odbywanie comiesięcznych rad budowy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wypełniając wzór nr 4b - jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. Nie wykazanie podwykonawstwa przez Wykonawcę oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia realizowany będzie wyłącznie przez Wykonawcę be udziału podwykonawców. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA i MAZURY NA LATA 2007-2013 w ramach osi priorytetowej 5 - Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna; Działanie 5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Podziałanie 5.1.4. Infrastruktura Portowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 82 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ilawski/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach