Przetargi.pl
Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno-Zielony Grąd-Kol. Marianka, Rzędy, Kupin

Urząd Miejski w Pasłęku ogłasza przetarg

 • Adres: 14-400 Pasłęk, Pl. Św. Wojciecha 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2482001 , fax. 055 2483180
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Pasłęku
  Pl. Św. Wojciecha 5 5
  14-400 Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 055 2482001, fax. 055 2483180
  REGON: 00052444700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.paslek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno-Zielony Grąd-Kol. Marianka, Rzędy, Kupin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, polegająca na budowie: I. Sieci kanalizacji sanitarnej z Pasłęka (ul. Polna) do wsi Rzędy obejmująca budowę: - kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ? 200mm - 515,00 m i z rur PVC ? 160mm, - 86,00 m; - kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej tłoczonej z rur PE ? 90mm - 1810,00m i rur PE ? 50mm - 5,00m; - zbiorczej przepompowni ścieków - (studnia podziemna Dn1500/3500, Q= 4,00 l/s),; - przydomową przepompownię ścieków - 1 kpl (studnia podziemna 1000/2500). II. Sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Gołąbki - Kupin obejmująca budowę: - sieć wodociągową z rur PE ?110 mm - 1369,00m, ? 50mm - 288,00m, ? 40mm - 153,00m, ? 32 mm - 6,00m; - kanalizacji sanitarna grawitacyjna z rur PVC ? 200mm - 154,00m, ? 160mm - 160,00m; - kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej tłoczonej z rur PE ? 50mm - 1037,00m, ? 65mm - 444,00m; - przydomowe przepompownie ścieków 4 kpl ( studnia podziemna 1000/2500); - studnie wodomierzowe 10 kpl (studnie podziemne 1000/2000). III. Sieci wodociągowej i kanalizacji z Pasłęka (ul. Sybiraków) do Kol. Marianka, Zielonego Grądu i Amazonki obejmująca budowę: - sieci wodociągowej z rur PEHD ? 110mm - 5 165,00m, ? 90mm - 422,00m, ? 50mm - 287,00m, ? 40mm - 195,00m, ? 32mm - 23,00m; - studni wodomierzowych, jeden wodomierz - 26 szt, dwa wodomierze - 9 szt.; - kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rury PVC ? 200m - 1117,00m, ? 160mm - 447,00m; - kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej tłoczonej z rur PEHD ? 110mm - 1779,00m, ? 90mm - 2917,00m, ? 63mm - 517,00m, ? 50mm - 73,00m, ? 40mm - 46,00m; - przepompowni zbiorczej ścieków (studnia podziemna 1500/4350, studnia podziemna 1500/3500); - przepompowni przydomowych 3 kpl. IV. Sieci wodociągowej i kanalizacji z Rzecznej do Krosna, Krosna Młyna i Krosienka obejmująca budowę: - sieci wodociągowej z rur PEHD ? 110mm - 4927,00m, ? 50mm - 274,00m, ? 40mm - 195,00m; - studni wodomierzowych ? 1000mm - jeden wodomierz 22 szt, dwa wodomierze 9 szt; - kianalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC ? 200mm - 1500,00m, ? 160mm - 530,00m; - kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej tłoczonej z rur PEHD ? 90mm - 1826,00m, ? 63mm - 1101,00m, ? 50mm - 7,00m; - przepompowni przydomowych 4 kpl, 1000/2200; - przepompowni zbiorczej ścieków (studnie podziemna 1500/3500); - Modernizacji przepompowni w Rzecznej (studnia podziemna 1200/3000).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium, w wysokości 184 000.00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://paslek-um.bip-wm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach