Przetargi.pl
Likwidacja barier architektonicznych w ZPEW w Lwówku Śląskim

Zespół PLacówek Edukacyjno-Wychowawczych ogłasza przetarg

 • Adres: 59-600 Lwówek Śląski, ul. Parkowa 9
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7824525 , fax. 075 7823577
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół PLacówek Edukacyjno-Wychowawczych
  ul. Parkowa 9 9
  59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7824525, fax. 075 7823577
  REGON: 02034801200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Likwidacja barier architektonicznych w ZPEW w Lwówku Śląskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej Wykonanie podjazdu do budynku dla niepełnosprawnych Montaż dźwigu dla niepełnosprawnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł na konto Bank Zachodni WBK S. A. Oddział Lwówek Śląski nr 86109019390000000104084309. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. Zwrot wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Posiadanie przez wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) Prawo zamówień publicznych. 2. Posiadanie przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem. 2. Wykaz osób (sporządzony według wzorów stanowiących załącznik nr 5), które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Przedłożone przez oferenta wykazy i dokumenty muszą potwierdzać, że przewidziany do realizacji niniejszego zamówienia personel, kierownicy robót posiada uprawnienia budowlane: a) do kierowania robotami w specjalności drogowej b) do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno budowlanej c) do kierowania robotami w specjalności elektrycznej oraz aktualne wpisy na listę członków Izby Budowlanej 3. oświadczenie (z art. 22 ust. 1 pkt 1)-4)) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 4. oświadczenie (art. 44 u.p.z.p.) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 5. oświadczenie (art. 24 ust. 1-2) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 6. Oświadczenie akceptacji wzoru umowy załącznik nr 7 7. Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w prowadzonej działalności gospodarczej. 8. Informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych srodków finansowych w wysokości 300 000 zł lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości 300 000 zł na zadanie na które składa ofertę, 9. Wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6) zawierający potwierdzenie wykonania przez wykonawcę w okresie od dnia 01.01.2004 do dnia 31.12.2008 (ostatnie 5 lat) robót budowlanych podobnych (odpowiadających swoim rodzajem i wartością) do niniejszego zamówienia. Przez robotę budowlaną podobną należy rozumieć zamówienie spełniające łącznie następujące warunki: a) trzy referencje w tym jedna o wartości robót na kwotę co najmniej 400.000,00 złotych b) zawierające wykonanie robót polegających na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://new.bazagmin.pl/bip_pow_lwowecki
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach