Przetargi.pl
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY SĄDU REJONOWEGO w Środzie Śląskiej, przy ul. Św. Andrzeja 3

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 55-300 Środa Śląska, ul. Św. Andrzeja 3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 396 02 27 , fax. 0-71 317 51 17
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej
  ul. Św. Andrzeja 3 3
  55-300 Środa Śląska, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 396 02 27, fax. 0-71 317 51 17
  REGON: 00032529700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.srodaslaska.sr.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY SĄDU REJONOWEGO w Środzie Śląskiej, przy ul. Św. Andrzeja 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej do siedziby Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej, przy ul. Św. Andrzeja 3, realizowanym na podstawie umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy Prawo Energetyc
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. w związku z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu przedstawionej poniżej: - posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tzn.: posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, posiadają - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający składający ofertę może być wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PZP. 3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty na zasadzie (spełnia) - (nie spełnia) 4. Wykonawcy zgodnie z art. 23 Ustawy PZP mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku wymagane jest: - ustanowienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa) - złożenie w ofercie, przez każdego z Wykonawcę występującego wspólnie oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 Ustawy PZP, wraz z dokumentami potwierdzającymi, zgodnie z zapisem w rozdz. V oraz udokumentowanie, że razem spełniają wymagania art. 22, ust. 1 dotyczące wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego. 5. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy (art. 141 ustawy). 6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych (lider konsorcjum).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy złożą wraz z ofertą następujące oświadczenia lub dokumenty: 1.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ). 1.2. Parafowany przez Wykonawcę załącznik nr 4 do SIWZ - ogólne warunki umowy. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP Wykonawcy wraz z ofertą przedłożą następujące dokumenty: 1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia składa je każdy z uczestników - Partnerów). 1.4. Aktualna koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 1.5. Oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w art. 22, ust. 1 Ustawy PZP (wzór stanowi załącznik na 2 do SIWZ). 1.6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy PZP ( wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku oferty wspólnej ww oświadczenie składają wszyscy Partnerzy. Wykonawcy przedłożą również wraz z ofertą: a) dokument pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów złożonych w ofercie, b) dokument pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymaga się założenia oryginału stosowanego pełnomocnictwa. Dopuszcza się również złożenie o ofercie kopii pełnomocnictwa notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Wykonawca składa wówczas wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.srodaslaska.sr.gov.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach