Przetargi.pl
Odbudowa Infrastruktury Oświatowej w Gminie Olszyna

Gmina Olszyna ogłasza przetarg

 • Adres: 59-830 Olszyna, ul. Wolności 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7212368 , fax. 075 7212050
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olszyna
  ul. Wolności 6 6
  59-830 Olszyna, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7212368, fax. 075 7212050
  REGON: 23082148600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.olszyna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa Infrastruktury Oświatowej w Gminie Olszyna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonanie elewacji i wymianę stolarki w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Olszynie, CPV 45 42 11 00-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów; CPV 45 45 00 00-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe; obejmujące: - docieplenie ści
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ust
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: a) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym legitymując się wykonaniem (jako główny wykonawca), w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zadań inwestycyjnych/remontowych o charakterze ogólnobudowlanym tożsamym z przedmiotem zamówienia publicznego o wartości nie mniejszej niż 200 tys. zł. każda, oraz wartości łącznej robót prowadzonych w skali każdego roku nie mniejszej niż 500 tys. zł (wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.), b) Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia następującą osobę wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych - zgodnych z wymogami Prawa Budowlanego, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności: - 1 osobę na stanowisko kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub drogowej, odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty ksero, potwierdzone za zgodność z oryginałem, takich uprawnień oraz zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 300.000 PLN (trzysta tysięcy złotych) 4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. 3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), złożone na formularzach zgodnych z treścią wzoru zamieszczonego ( Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 ). 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania - wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. Do każdej pozycji wykazu Wykonawca musi dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.), 5) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, lub oraz zaświadczenie/zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby, (dokumenty mogą być przedstawione w postaci kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem) 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 6) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 300.000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych) Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 7) Wypełniony i parafowany projekt umowy (z wykorzystaniem wzoru) - załącznik nr 5 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://olszyna.bip.net.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach