Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w m. Stara Rzeka dz. nr 158 z kostki POL-BRUK gm. Grębocice

Gmina Grębocice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-150 Grębocice, ul. Głogowska 3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 831 50 31 , fax. 076 8315077
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grębocice
  ul. Głogowska 3 3
  59-150 Grębocice, woj. dolnośląskie
  tel. 076 831 50 31, fax. 076 8315077
  REGON: 39064760100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grebocice.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w m. Stara Rzeka dz. nr 158 z kostki POL-BRUK gm. Grębocice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje : Ułożenie kostki z POL-BRUK gr 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego -959,43m2, ułożenie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej 447,20mb, plantowanie poboczy wykonanie trawników dywanowych 447,20m2,montaż słupków wr
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332269
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE WYMAGANE
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do udziału w przetargu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy: 1. Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia . 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 2. Spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności spełnią poniższe warunki: -przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. -przedłożą aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio ,że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem składania ofert. - udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat robót drogowych o nawierzchni utwardzonej o łącznej wartości min.400 tys. złotych brutto minimum trzy roboty -udokumentują posiadanie przez Kierownika budowy odpowiednich uprawnień w specjalności drogowej oraz przynależności do Okręgowej Izbie Budowlanej. - udzielą pięcioletniej gwarancji na wykonywane roboty - do oferty dołączą kosztorys ofertowy z wydrukiem komputerowym. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia oraz przedłożonych wraz z ofertą dokumentów wymienionych powyżej. W przypadku wykonania robót przez podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania w ofercie roboty które powierzy podwykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu -aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert -aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; -pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, -wykaz wykonanych w okresie pięciu lat robót kwiecień 2004- - kwiecień 2009 o wartości łącznej 400tys zł , z podaniem wartości, zakresu, miejsca i daty ich wykonania, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zostały wykonane należycie (np. referencje, opinie, listy intencyjne), -polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ubezpieczenie powinno być ważne przez cały okres realizacji umowy; -aktualne dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia drogowe (dołączyć kserokopie uprawnień osoby/osób, które są aktualnymi członkami Izby Budowlanej), -list intencyjny w przypadku firm występujących wspólnie podpisany przez wykonawców chcących startować wspólnie oraz dokument ustanawiający przez te podmioty wspólnego pełnomocnika, -umowę spółki cywilnej w przypadku złożenia oferty przez przedsiębiorców występujących jako spółka cywilna, -do oferty dołączą kosztorys ofertowy z wydrukiem komputerowym

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grebocice.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach