Przetargi.pl
Kursy nauki zawodów budowlanych - 3 części : Część 1: Glazurnik z egzaminem czeladniczym, Część 2: Murarz z egzaminem czeladniczym, Część 3: Montaż instalacji CO i ciepłej wody z wykorzystaniem kolektorów słonecznych

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, pl. Wolności 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-84 6383333 , fax. 084 6383342
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu
  pl. Wolności 1 1
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 0-84 6383333, fax. 084 6383342
  REGON: 95003168600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupzamosc.szmorzady.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kursy nauki zawodów budowlanych - 3 części : Część 1: Glazurnik z egzaminem czeladniczym, Część 2: Murarz z egzaminem czeladniczym, Część 3: Montaż instalacji CO i ciepłej wody z wykorzystaniem kolektorów słonecznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla 39 - 45 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu w zakresie: nauki zawodów budowlanych - 3 części : Część 1: Glazurnik z egzaminem czeladniczym dla 13 - 15 osób. Część 2: Murarz z egzaminem czeladniczym dla 13 - 15 osób. Część 3: Montaż instalacji CO i ciepłej wody z wykorzystaniem kolektorów słonecznych dla 13 - 15 osób
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupzamosc.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach