Przetargi.pl
KREDYTY DŁUGOTERMINOWE 2012 rok

Burmistrz Włodawy ogłasza przetarg

 • Adres: 22-200 Włodawa, al. J. Piłsudskiego 41
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (082) 57 21 444 , fax. (082) 57 22 454
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Włodawy
  al. J. Piłsudskiego 41 41
  22-200 Włodawa, woj. lubelskie
  tel. (082) 57 21 444, fax. (082) 57 22 454
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.wlodawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KREDYTY DŁUGOTERMINOWE 2012 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa 3 kredytów długoterminowych udzielonych w 2012r., w wysokościach:1) Zadanie nr 1 - kredyt 1: 2 832 336,00 zł ( słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych 00gr) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 2) Zadanie nr 2 - kredyt 2: 2 073 226,00 zł ( słownie: dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia sześć złotych 00gr) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej i sportowej we Włodawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. 3) Zadanie nr 3 - kredyt 3: 835 000,00 zł ( słownie: osiemset trzydzieści pięć tysięcy złotych 00gr) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Poprawa dostępności do zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej dla mieszkańców Włodawy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej we Włodawie Nr VIII-88-2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok ( dostępna w BIP na stronie www.umwlodawa.bip.mbnet.pl w zakładce Prawo Lokalne, rozszerzenie - Uchwały Rady Miejskiej i rozszerzenie - Budżet miasta), oraz Zarządzenie Burmistrza Włodawy nr 10-2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Informacje niezbędne do przygotowania oferty znajdują się w załącznikach do niniejszej specyfikacji od załącznika nr 5 do nr 27. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę zadań od 1 do 3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający w y m a g a wniesienia wadium w trybie art. 45 ust. 5 ustawy Pzp, dla każdej części zamówienia . 2) Wartość wadium określona została dla każdego przetargu od 1 do 3 określonych w § 3 ust. 3.1 SIWZ: a) Wykonawca składający ofertę na zadanie nr 1 - kredyt nr 1 wnosi wadium = 25 000 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00gr) b) Wykonawca składający ofertę na zadanie nr 2 - kredyt nr 2 wnosi wadium = 20 000 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00 gr) c) Wykonawca składający ofertę na zadanie nr 3 - kredyt nr 3 wnosi wadium = 8 000 zł ( słownie: osiem tysięcy złotych 00gr) 3) Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert do dnia 04.04.2012 r. do godz.9:00 w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, sposób przekazania: wpłata na konto: w Banku PEKAO S.A. I O. we Włodawie Nr 71124022491111001029327158 (wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego) o skuteczności nie decyduje data na poleceniu przelewu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2007r, Nr 42, poz. 275). W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, powinno ono: mieć charakter bezwarunkowy równoważny pieniądzu, pozwalający na bezzwłoczną zapłatę Zamawiającemu kwoty wadium ! 4) Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr. 18 (sekretariat) lub dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umwlodawa.bip.mbnet.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach