Przetargi.pl
Konserwacja oraz naprawa zasilaczy UPS i przetwornic

32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku ogłasza przetarg

 • Adres: 98-113 Buczek, Gucin
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 261 554 591 , fax. 261 554 709
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku
  Gucin 58 A
  98-113 Buczek, woj. łódzkie
  tel. 261 554 591, fax. 261 554 709
  REGON: 73009757200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja oraz naprawa zasilaczy UPS i przetwornic
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednorazowego przeglądu konserwacyjnego i napraw bezprzerwowych zasilaczy UPS oraz przetwornic napięcia i częstotliwości. 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w miejscu zabudowania sprzętu na terenie Zamawiającego, 32 Baza Lotnictwa Taktycznego, w kompleksie: Gucin 58A oraz w m. Wronowice. 3. Dostarczone przez Wykonawcę materiały i części zamienne do wykonania przedmiotu umowy, muszą być fabrycznie nowe, nie mogą być po naprawie, regeneracji, renowacji, itp. dokumentacja eksploatacyjno – techniczna w języku polskim. 4. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie sprzętu zgodnie z parametrami określonymi przez producenta. 5. W związku ze specyfiką wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do : 5.1. ustalenia z osobami funkcyjnymi wskazanymi przez Zamawiającego harmonogramu prac, który nie będzie kolidował ze szkoleniem lotniczym i innymi zadaniami jednostki; 5.2. przestrzegania zasad wjazdu na teren jednostki; 5.3. bezwzględnego wykonywania poleceń służby dyżurnej i innych osób funkcyjnych jednostki; 5.4. w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie lub odwołania prac w konkretnym dniu po powiadomieniu Wykonawcy. 6. W przypadku wykrycia w trakcie przeglądu niesprawności urządzenia, której usunięcie nie wchodzi w zakres umowy: 6.1. Wykonawca zdiagnozuje uszkodzenie i określi koszt naprawy (zakup części zamiennych + robocizna), które przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu; 6.2. Osobą uprawniona do akceptacji kosztorysu jest pan Jan Szałapski tel. 785 198 613; 6.3. Zamawiający w formie pisemnej zleci Wykonawcy usunięcie uszkodzenia; 6.4. Wykonanie zlecenia zostanie potwierdzone osobnym protokółem odbioru robót. 6.5. Na wykonaną naprawę Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięczną gwarancję. 6.6. Za wykonaną naprawę Wykonawca wystawi osobną fakturę. Kwota tej faktury nie pomniejsza wartości umowy. 7. Ilość i typ urządzeń oraz zakres prac określa – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50711000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN dla całości zamówienia, lub: 1.1. część 1 – 100,00 PLN; 1.2. część 2 – 200,00 PLN; 1.3. część 3 – 100,00 PLN; 1.4. część 4 – 300,00 PLN; 1.5. część 5 – 100,00 PLN 1.6. część 6 – 100,00 PLN; 1.7. część 7 – 200,00 PLN; 1.8. część 8 – 1 700,00 PLN; 1.9. część 9 – 100,00 PLN; 1.10. część 10 – 100,00 PLN. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się złożenie wadium w różnej formie prawnej, wedle zasad podanych w ustawie Pzp (art. 45 ust. 6). 3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu powyższą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Jednostki Wojskowej 1158 nr 38 1010 1371 0024 1113 9120 1000 z adnotacją: „Wadium nr sprawy 37/PN/2018”. Nr NIP …… (podać nr NIP Wykonawcy). 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 23.05.2018 r. do godz. 1100. 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie odrzucona
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1. formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ; 2. formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 5 do SIWZ; 3. zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik nr 7 do SIWZ; 4. zobowiązanie podwykonawcy – załącznik nr 8 do SIWZ; 5. potwierdzenie wpłaty wadium; 6. pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w formie kopii poświadczonej notarialnie. 7. oraz załączniki i dokumenty wymienione w treści pkt. 6 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach