Przetargi.pl
Przebudowa targowiska gminnego przy ul. Koneckiej w Żarnowie

Gmina Żarnów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-330 Żarnów, Opoczyńska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48(44)7577055 , fax. +48(44)7577057
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żarnów
  Opoczyńska 5
  26-330 Żarnów, woj. łódzkie
  tel. +48(44)7577055, fax. +48(44)7577057
  REGON: 590647842
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zarnow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa targowiska gminnego przy ul. Koneckiej w Żarnowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa targowiska gminnego przy ul. Koneckiej w Żarnowie” w formule zaprojektuj i wybuduj. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień wymaganych przepisami prawa, a następnie wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na: a) Wykonaniu oświetlenia zewnętrznego; b) Budowie budynku WC wraz z instalacjami; c) Budowie wiat handlowych o wys. min 3,0 m; d) Wykonanie powierzchni handlowej z kostki betonowej; e) Wykonanie parkingów z ekokraty; f) Korytowaniu i utwardzeniu terenu; g) Wykonaniu nakładki asfaltowej; h) Wykonaniu odwodnienia liniowego; i) Wykonaniu przepustów; j) Wykonaniu ogrodzenia; 2. Przedmiot umowy jest ściśle określony w: a) ofercie Wykonawcy, b) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) zestawieniu kosztów, d) Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) Sporządzenie dokumentacji projektowej zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno-użytkowym (Dz. U z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 wraz z późń. zm.) obejmującej: a) wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1: 500 zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. nr 100, poz. 1086), oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133); b) przygotowanie informacji o planowanym przedsięwzięciu - karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (o ile będzie wymagany); c) wykonanie projektu zagospodarowania terenu objętego opracowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 roku) obejmującego wszystkie elementy zagospodarowania; d) w zakresie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę wykonanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 roku); e) wykonanie przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389); f) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno użytkowym ( Dz. U z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 wraz z późn. zm.); g) uzyskanie: wszelkich niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowę oraz uzyskanie decyzji administracyjnej o dopuszczeniu obiektu do użytkowania bądź uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego zgłoszeń o zakończeniu robót budowlanych, jeżeli będą wymagane; h) uzyskanie zgody na wycinkę drzew (o ile będzie wymagana). i) Zamawiający dysponuje ostateczną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2) wykonanie wszystkich robót z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, przepisami dozoru technicznego, zasadami wiedzy technicznej, prawem budowlanym, zasadami sztuki inżynierskiej, stosowanie wyłącznie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności ustawą o wyrobach budowlanych oraz Polskimi normami lub przyjętymi do stosowania Normami europejskimi, stosowanie materiałów i urządzeń o parametrach techniczno – użytkowych nie gorszych niż wskazane w programie funkcjonalno - użytkowym. 3) przejęcie terenu budowy, 4) zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt, 5) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, 6) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy w czasie realizacji zamówienia. 7) pisemne powiadomienie Zamawiającego o zakończeniu robót, 8) uporządkowanie placu budowy poprzez usunięcie własnych urządzeń zagospodarowania placu budowy, zaplecza technologicznego i socjalnego oraz innych środków produkcji oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez Załogę Wykonawcy najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego lub odstąpienia od umowy. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający usunie w/w urządzenia, a kosztami poniesionymi z tego tytułu obciąży Wykonawcę. W takim przypadku, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie tych kosztów z faktury końcowej, 9) przywrócenie do stanu pierwotnego terenu budowy, zarówno w miejscach prowadzenia robót jak również w miejscu lokalizacji zaplecza technologicznego i socjalnego, 10) zapewnienia przestrzegania przepisów bhp oraz p. poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów i przechowywania urządzeń oraz zapewnienia należytego porządku na budowie i w jej otoczeniu w tym na drogach dojazdowych, 11) zapewnienie wykwalifikowanego personelu (łącznie z nadzorem bezpośrednim) wyposażonego w środki ochrony osobistej oraz zapewnienie środków ochrony grupowej. 12) udzielenie gwarancji na wykonane roboty zgodnie z § 15 projektu umowy będącym załącznikiem do SIWZ, 13) usuwanie w sposób terminowy i na wyłączny koszt Wykonawcy usterek powstałych z Jego winy i stwierdzonych przez nadzór Zamawiającego zarówno w trakcie trwania robót jak również po ich zakończeniu w okresie gwarancji, 14) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym ludzi i mienia a także zabezpieczenie i ochrona przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do czasu ich odbioru przez Zamawiającego. 15) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym ludzi i mienia a także zabezpieczenie i ochrona przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do czasu ich odbioru przez Zamawiającego. 16) Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z treścią dokumentów określających przedmiot umowy oraz zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu art. 647 Kodeksu cywilnego i właściwymi przepisami finansowe i organizacyjne wynikające z kompletnej dokumentacji postepowania o zamówienie publiczne. 17) Przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP, przeciwpożarowymi, o ochronie środowiska i innymi, mającymi ścisły związek z realizacją przedmiotu umowy. 18) Zakres zamówienia obejmuje również oznakowanie robót oraz uporządkowanie terenu. 19) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zachowaniem profesjonalnej staranności z dokumentacją techniczną, nie wnosi żadnych zastrzeżeń, a przedmiot umowy wykona zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem przepisów prawa budowlanego oraz wymaganych norm technicznych i ekologicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym na załącznikach nr 1, 2, 3, 9 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez w Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. Do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP (wzór do wykorzystania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). 6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z dokumentów rejestrowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach