Przetargi.pl
wykonywanie bieżących (comiesięcznych) przeglądów, konserwacji bieżącej oraz obsługi ruchowej wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń będących na wyposażeniu budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, obejmujących: 1) Instalację elektryczną (gniazda, oświetlenie, tablice TO,TOE, TK, TN, TWG itp.); 2) Instalację systemu alarmowego ŁOG; 3) Instalację systemu ewidencji czasu pracy ŁOG; 4) Doraźne prace elektryczne wynikające z eksploatacji budynku, których nie można przewidzieć na etapie zawierania umowy, w ilości do 80 godzin.

Łódzki Ośrodek Geodezji ogłasza przetarg

 • Adres: 90-113 Łódź, Traugutta
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48 422726806, , fax. +48 422726800
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Ośrodek Geodezji
  Traugutta 21/23
  90-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48 422726806, , fax. +48 422726800
  REGON: 47083053600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.log.lodz.pl w zakładce zamówienia publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonywanie bieżących (comiesięcznych) przeglądów, konserwacji bieżącej oraz obsługi ruchowej wyszczególnionych systemów, instalacji i urządzeń będących na wyposażeniu budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, obejmujących: 1) Instalację elektryczną (gniazda, oświetlenie, tablice TO,TOE, TK, TN, TWG itp.); 2) Instalację systemu alarmowego ŁOG; 3) Instalację systemu ewidencji czasu pracy ŁOG; 4) Doraźne prace elektryczne wynikające z eksploatacji budynku, których nie można przewidzieć na etapie zawierania umowy, w ilości do 80 godzin.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżących (comiesięcznych ) przeglądów, konserwacji bieżącej oraz obsługi ruchowej następujących systemów, instalacji i urządzeń: 1.1. Instalacji elektrycznej (gniazda, oświetlenie, tablice TO,TOE, TK, TN, TWG itp.); 1.2. Instalacji systemu alarmowego ŁOG; 1.3. Instalacji systemu ewidencji czasu pracy ŁOG, 1.4. Doraźnych prac elektrycznych wynikających z eksploatacji budynku, których nie można przewidzieć na etapie zawierania umowy, w ilości do 80 godzin. 2. W zakres czynności wchodzą: 2.1. prace przeglądowo – konserwacyjne, w skład których wchodzą: a) okresowe [miesięczne] prace przeglądowe, b) prace awaryjne, c) prace dodatkowe, d) pogotowie techniczne. 2.2. prace w zakresie: demontażu, montażu, wymiany, naprawy urządzeń i elementów wchodzących w skład systemów i instalacji określonych w pkt. 1 (zwane dalej pracami naprawczymi). 3. W okresie trwania umowy Wykonawca zapewni całodobowy serwis w cenie umowy oraz będzie świadczył usługę pogotowia konserwacyjnego polegającą na niezwłocznym stawieniu się jego lub jego pracowników na wezwanie Zamawiającego, użytkowników obiektu lub służby ochrony w przypadku wystąpienia uszkodzeń w instalacji i urządzeniach lub ich awarii, w ramach tej usługi Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca uszkodzenia lub awarii, aby zapobiec powiększaniu się szkody, a także do ustalenia przyczyny i do usunięcia powstałego uszkodzenia lub awarii oraz do powiadomienia o zaistniałej sytuacji zamawiającego w przeciągu zadeklarowanej liczby godzin od powstania zdarzenia (patrz pkt 14.2.2. s.i.w.z.) jednak nie dłużej niż 8 godzin. 4. Szczegółowy wykaz prac i częstotliwości ich wykonywania objętych przedmiotem zamówienia zawiera s.i.w.z. – pkt III) Opis przedmiotu zamówienia oraz pkt IV) Termin i zakres wykonania zamówienia. 5. Na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę do oferty Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Strony najpóźniej w dniu zawarcia umowy doprecyzują terminy wykonania poszczególnych usług.6. Prawo opcji: Zamawiającemu przysługuje prawo opcji stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, tj. prawo do podjęcia decyzji o realizacji przedmiotu zamówienia w szerszym zakresie niż wskazany powyżej, lub w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości usług będących przedmiotem zamówienia. 6.1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za zapewnienie usługi objętego prawem opcji nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia. 6.2. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. 6.3. Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. 6.4. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego odbędzie się na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy, (w czasie 15 miesięcy od udzielenia zamówienia podstawowego) wraz z określeniem wielkości tego zamówienia, objętego prawem opcji. 7. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia, warunki płatności oraz pozostałe obowiązki Wykonawcy określa Wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do Rozdziału II s.i.w.z.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50711000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do s.i.w.z., zawierający w szczególności: wskazanie poprzez opisanie oferowanego przedmiotu zamówienia zakresu podstawowego i opcjonalnego, łączną cenę ofertową brutto, netto, podatek VAT, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji jakości i rękojmi, czasu reakcji serwisu, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; b) Wypełniony Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu umowy; c) oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1. s.i.w.z. według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do s.i.w.z.; d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik; e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.4.1 i 5.4.4 s.i.w.z. – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach