Przetargi.pl
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-415 Łódź, Pl. Wolności
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 632 84 40, , fax. 42 632 97 14
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
  Pl. Wolności 14
  91-415 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 632 84 40, , fax. 42 632 97 14
  REGON: 27763500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.maie.lodz.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. części I Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi tj. Łódź, plac Wolności 14 (siedziba muzeum) i Sierpów nr ew. działki 279, gm. Ozorków (budynek magazynowy) w tym także monitoringu sygnałów drogą radiową z lokalnego systemu alarmowego w w/w obiektach, części II ochrona/dozór „Skansenu – Łęczycka Zagroda Chłopska”, który należy do Zespołu Działów Etnograficznych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi położonego w miejscowości Kwiatkówek 26A, gmina Góra Świętej Małgorzaty, Łęczyca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1) Dla części I zamówienia 3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) 2) Dla części II zamówienia 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) 3) Dla całości zamówienia 5 500,00 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz.U. 2017 poz. 2213)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach