Przetargi.pl
KONSERWACJA I NAPRAWA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNO-WENTYLACYJNYCH ZAMONTOWANYCH W BUDYNKU GŁÓWNYM ASP, W BUDYNKU CNIS I BUDYNKU CPM PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 121 W ŁODZI.

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 121
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 2547408, centrala 2547598 , fax. 42 2547418
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  ul. Wojska Polskiego 121 121
  91-726 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 2547408, centrala 2547598, fax. 42 2547418
  REGON: 00027579000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KONSERWACJA I NAPRAWA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNO-WENTYLACYJNYCH ZAMONTOWANYCH W BUDYNKU GŁÓWNYM ASP, W BUDYNKU CNIS I BUDYNKU CPM PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 121 W ŁODZI.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych zamontowanych w budynku głównym Akademii Sztuk Pięknych (dalej zwanym budynkiem głównym ASP), w budynku Centrum Nauki i Sztuki (dalej zwanym CNiS) i budynku Centrum Promocji Mody (dalej zwanym CPM) przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi. Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zawierają: - załącznik nr 1A - urządzenia zainstalowane w budynku głównym ASP, - załącznik nr 1B - urządzenia zainstalowane w budynku CNiS, - załącznik nr 1C - urządzenia zainstalowane w budynku CPM. 2. Zamawiający wymaga aby wykonawca dokonywał następujących czynności: 1) Agregaty wody lodowej: - sprawdzenie jakości mocowania agregatu - sprawdzenie jakości połączeń elektrycznych - czyszczenie skraplacza (jeśli wymagane) - czyszczenie filtra wodnego - sprawdzenie parametrów pracy agregatu (ciśnienia) - sprawdzenie prądów pracy sprężarki(ek) - sprawdzenie wentylatora(ów) (ułożyskowanie, prąd pracy) - sprawdzenie poprawności działania zestawu pompowego - sprawdzenie poprawności działania automatyki - sprawdzenie szczelności połączeń freonowych - sprawdzanie poprawności działania urządzenia 2) Klimatyzatory (typ split, multi split, VRF, agregaty skraplające do central): - oczyszczanie i dezynfekcja filtrów urządzeń klimatyzacyjnych - oczyszczanie parownika i skraplacza (jeśli wymagane) - sprawdzanie szczelności połączeń chłodniczych - sprawdzanie drożności odwodnienia - sprawdzanie połączeń elektrycznych - sprawdzanie poprawności działania urządzeń - czyszczenie tacy skroplin 3) Centrale wentylacyjne: - sprawdzenie podstawowych parametrów pracy centrali - sprawdzanie połączeń elektrycznych - kontrola stanu zużycia łożysk - sprawdzenie naciągu pasków klinowych przekładni pasowej - regulacja i ewentualna wymiana pasów. - czyszczenie lub wymiana filtrów powietrza - sprawdzenie elementów amortyzacyjnych - sprawdzenie poprawności działania urządzeń. 3. Wykonawca w załącznikach nr 1A, 1B, 1C zobowiązany jest wskazać: - cenę netto za przegląd jednego urządzenia, - wartość netto, która stanowi iloczyn ilości urządzeń, ceny netto na przegląd jednego urządzenia i ilości przeglądów w czasie trwania umowy, - wartość brutto, którą stanowi suma wartości netto i podatku VAT, - zsumowaną wartość netto i brutto wszystkich pozycji danego formularza. 4 Min.imalne warunki długości gwarancji i rękojmi 1) Wykonawca udziela 24-miesięczną gwarancję na naprawę i wymienione części zamienne, wykazane w protokołach odbioru. 2) Szczegółowe zasady gwarancji opisane zostały we wzorze umowy - tom II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507300001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.asp.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach