Przetargi.pl
Usługa polegająca na konserwacji serwisowej urządzeń wentylacji i klimatyzacji - numer sprawy 48/ZP/16

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Konstantynowska 85
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 261 442 098 , fax. 261 442 101
 • Data zamieszczenia: 2016-06-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Konstantynowska 85 85
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 261 442 098, fax. 261 442 101
  REGON: 10106725600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.31wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Obrona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na konserwacji serwisowej urządzeń wentylacji i klimatyzacji - numer sprawy 48/ZP/16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji serwisowej urządzeń wentylacji i klimatyzacji , zlokalizowanych w kompleksach wojskowych w Sekcjach Obsługi Infrastruktury 31.Wojskowego Oddziału Gospodarczego tj.: a)SOI Zgierz - element I b)SOI Łódź- Regny - Gałkówek - element II c)SOI Kutno - element III d)SOI Tomaszów Mazowiecki - element IV e)SOI Nowy Glinnik - element V f)SOI Leźnica Wielka - element VI 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ( STWiOR ) stanowiącej załącznik nr 10 SIWZ . 3.Wymagana częstotliwość i terminy wykonania powyższych konserwacji serwisowych klimatyzatorów określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ ( FORMULARZ CENOWY )
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507300001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.31wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach